Uchwała Nr XXII/142/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282, poz. 782) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) szczegółowe warunki udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie położonych na terenie Miasta i Gminy Skępe;

2) sposób postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;

3) rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dotacji - należy przez to rozumieć dotację, o której mowa w § 1 pkt 1;

2) pracach - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;

3) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną posiadającą tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego;

4) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą przyznano dotację z budżetu Miasta i Gminy Skępe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;

5) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Skępe;

6) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Skępem;

7) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Skępe;

8) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282, poz. 782);

9) zabytku - należy przez to rozumieć zabytek ruchomy lub nieruchomy wpisany do rejestru zabytków lub zabytek nieruchomy znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków.

§ 3. Dotacja udzielona podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.), w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. z późn. zm. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) i w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z dnia 28 czerwca 2014 r.).

§ 4. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje na sfinansowanie prac przy zabytku.

2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na prace przy zabytku określone w art. 77 ustawy, jeżeli zabytek ten spełnia kryteria:

1) jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w gminnej ewidencji zabytków,

2) znajduje się w na terenie Miasta i Gminy Skępe.

§ 5. O udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie prac przy zabytku może ubiegać się wnioskodawca, który zamierza wykonać te prace w roku złożenia wniosku.

§ 6. 1. Dotacja może być udzielona, z zastrzeżeniem ust. 2, w wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku, ale w kwocie nie wyższej od wysokości środków zaplanowanych w budżecie na dany rok.

2. Dotacja może być udzielona w wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku:

1) posiadającym wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymagającym przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac;

2) którego stan zachowania wymaga niezwłocznego podjęcia prac, ale w kwocie nie wyższej od wysokości środków zaplanowanych w budżecie na dany rok.

§ 7. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji do Burmistrza w roku, w którym ma być udzielona dotacja.

2. Informację o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji w danym roku kalendarzowym Burmistrz podaje do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skępem niezwłocznie po zatwierdzeniu budżetu na dany rok.

3. Wniosek o dotację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca każdego roku po zatwierdzeniu budżetu – z określną kwotą na dany rok.

§ 8. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji;

2) dane wnioskodawcy, tj. imię, nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby i adres do korespondencji, PESEL albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON, serię i numer dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, aktualny numer rachunku bankowego;

3) dane o zabytku, w szczególności dotyczące: nazwy, miejsca położenia lub przechowywania, formy i sposobu ochrony prawnej oraz wpisu do rejestru zabytku lub ujęcia w gminnej ewidencji zabytków;

4) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;

5) zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współposiadaczy zabytku na złożenie wniosku o udzielenie dotacji;

6) nazwę zadania oraz zakres prac, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania;

7) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

8) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;

9) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa w punkcie 8;

10) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji.

2. Wzór wniosku wraz z załącznikami określa załącznik do uchwały.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

3) zgodę wszystkich właścicieli lub współposiadaczy zabytku na złożenie wniosku o udzielenie dotacji;

4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

5) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

6) postanowienie wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie uzgodnienia prowadzenia prac przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;

7) zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli prace wymagają takiego zgłoszenia;

8) opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie prac prowadzonych przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;

9) kosztorys inwestorski lub ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z dokumentami określonymi w pkt. 4, 6 i 8.

4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, ubiegający się o udzielenie dotacji, która stanowi pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zobowiązany jest do przdłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające sie o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

§ 9. 1. Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski spełniające wymogi formalne określone w niniejszej uchwale.

2. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu, o którym to fakcie wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia wniosku.

3. Zlożenie wniosku o dotację nie jest rówznoznaczne z przyznaniem dotacji. Nie gwarantuje również pzrzynania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

§ 10. 1. Po rozpatrzeniu wniosków Burmistrz złoży stosowny projekt uchwały Radzie Miejskiej.

2. W uchwale Rady Miejskiej o przyznaniu dotacji określa się imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę i siedzibę otrzymującego dotację, nazwę zabytku wraz z numerem wpisu do rejestru zabytków albo informację, że został ujęty w gminnej ewidencji zabytków, prace na przeprowadzenie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

§ 11. 1. Z Beneficjentem, któremu przyznano dotację Burmistrz zawiera umowę o udzielenie dotacji.

2. Rozliczenie udzielonej dotacji dokonywane będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) z przepsiami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) do 15 grudnia każdego roku.

3. Dotacja przekazana będzie po wykonaniu prac i udokumentowaniu poniesionych kosztów w sposób określony w umowie, o której mowa w § 11 ust. 1

§ 12. Traci moc Uchwała nr Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kujawsko–Pomorskiego z 2019 r., poz. 3897).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik do uchwały Nr XXII/142/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 września 2020 r.
Zalacznik1.pdf


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dalej „ustawy”, w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Zasady, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, określała dotychczas Uchwała Nr XXII/59/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kujawsko–Pomorskiego z 2019, poz. 3897).

Uchwała ta wymagała aktualizacji m.in. w zakresie określenia deficicji wniskodawcy, wysokości procentowego dofinansowania oraz zasad kolejności rozpatrywania wniosków.

Uchwała jest aktem prawa miejscowego (art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), podlega zatem ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy o samorządzie gminnym).

Zgodnie z art. 7 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Inicjatorem wywołania uchwały jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.