Uchwała Nr XXII/144/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wólka, gmina Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz.713) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(Dz.U. z 2020r., poz. 470, poz. 1087, poz. 471) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Nadaje się nazwę ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wólka, gmina Skępe, oznaczonej jako działka nr ew. 142/13  - ulica Agrestowa.

2. Przebieg ulicy, o której mowa w  ust. 1  określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawko - Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik do uchwały Nr XXII/144/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 września 2020 r.

 


 

uzasadnienie

W miejscowości Wólka powstał kompleks działek, do których zaplanowano dojazdy poprzez ciągi komunikacyjne, stanowiące aktualnie drogi wewnętrzne. Powstanie nowych nieruchomości w tym rejonie oraz ich zabudowa spowoduje konieczność przyporządkowania tych nieruchomości odpowiednich adresów. Jednym z podstawowych elementów adresów jest nazwa ulicy, przy której dana nieruchomość jest położona.

Z powyższych względów właściwe jest nadanie nazw nowym drogom wewnętrznym.

Zgodnie z art 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, nadawanie nazw ulicom należy do kompetencji Rady Gminy. Z kolei w myśl art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym wymaga uzyskania pisemnej zgody współwłaścicieli terenów, na których są one zlokalizowane.

Pismem z dnia 15.01.2020r. właściciele działki nr ew. 142/13 położonej w miejscowości Wólka, stanowiącej drogę wewnętrzną, złożyli wniosek o nadanie nazwy drodze wewnętrznej. Złożyli jednocześnie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nadanie jej nazwy.

Podjęcie uchwały jest zatem uzasadnione.