Uchwała Nr XXII/145/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w  mieście Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz.713) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Nadaje się nazwę ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w mieście Skępe, oznaczonej jako działki nr ew. 939/4, 938/11 oraz część działki nr ew.  938/5 - ulica Chabrowa.

2. Przebieg ulicy, o której mowa w  ust. 1  określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawko - Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik do uchwały Nr XXII/145/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 września 2020 r.

 


 

uzasadnienie

W mieście Skępe powstał kompleks działek, do których zaplanowano dojazdy poprzez ciągi komunikacyjne, stanowiące aktualnie drogi wewnętrzne. Powstanie nowych nieruchomości w tym rejonie oraz ich zabudowa spowoduje konieczność przyporządkowania tych nieruchomości odpowiednich adresów. Jednym z podstawowych elementów adresów jest nazwa ulicy, przy której dana nieruchomość jest położona.

Działki nr ew. 939/4, 938/11 oraz 938/5 stanowią własność Miasta i Gminy Skępe. Podjęcie uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione, ponadto pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej nieruchomości.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.