Uchwała Nr XXII/146/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/100/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 174)  zmienionej:

? Zarządzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9 stycznia 2020 r.,

? Uchwałą Nr XVI/111/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2020 r.,

? Zarządzeniem Nr 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 stycznia 2020 r.,

? Zarządzeniem Nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2020 r.,             

? Zarządzeniem Nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 marca 2020 r.,

? Zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2020 r.,

? Uchwałą Nr XIX/127/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 22 kwietnia 2020 r.,

? Zarządzeniem Nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 kwietnia 2020 r.,

? Uchwałą Nr XX/134/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 maja 2020 r.,

? Zarządzeniem Nr 33/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 maja 2020 r.,

? Uchwałą Nr XXI/136/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2020 r.,

? Zarządzeniem Nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2020 r.,

? Zarządzeniem Nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 lipca 2020 r.,

? Zarządzeniem Nr 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 23 lipca 2020 r.,

? Zarządzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 sierpnia 2020 r.,

? Zarządzeniem Nr 53/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 sierpnia 2020 r.                                                                      wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 47.180.962,21 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 44.185.560,13 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2.995.402,08 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.751.996,18 zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 52.524.374,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 43.476.484,26 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.047.889,95 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.751.996,18 zgodnie z Załącznikiem Nr 3".do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 5.343.412,00 , który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

?  zaciągniętych pożyczek  w kwocie           2.800.000,00 

?  zaciągniętych kredytów  w kwocie          1.960.000,00 

? niewykorzystanych środków o których mowaw art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 323.005,52 

?   wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 260.406,48 zł"

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.688.170,00 zł  z tytułu:

?   niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 323.005,52 zł,

?   wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.605.164,48 

?   zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4.760.000,00 zł,                            oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.344.758,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z Załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu     – w kwocie    2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    – w kwocie    4.760.000,00 zł,

7) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2020 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6” do niniejszej uchwały.

8) § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. Urealnia się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. w kwocie 340.673,00  zgodnie z Załącznikiem Nr 7" do niniejszej uchwały.

9) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

? sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              – w kwocie 2.000.000,00 ,             

? sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie  4.760.000,00 ,

? na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.000.000,00 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank  prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/146/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 września 2020 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/146/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 września 2020 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXII/146/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 września 2020 r.
Zalacznik3a.pdf

Dochody zlecone


Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XXII/146/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 września 2020 r.
Zalacznik3b.pdf

Wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/146/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 września 2020 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/146/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 września 2020 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/146/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 września 2020 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje


Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/146/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 września 2020 r.
Zalacznik7.pdf

Fundusz sołecki


Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 836.739,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.  Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2020 w dziale 758 „Różne rozliczenia”  rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”  § 2030 /+/ 57.162,05 zł oraz § 6330 /+/ 4.031,48 zł z przeznaczeniem dla gmin województwa kujawsko-pomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2020  w dziale 855 rozdział 85513 „Rodzina”  § 2010 /-/ 2.670,00 zł  w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2020 zwiększającą plan dotacji, na podstawie decyzji Ministra Finansów.

3. Urealnia się plan dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 020 rozdział 02001 „Gospodarka leśna” § 0750 /+/  2.775,00 zł,

?        dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0770 /+/ 22.000,00 zł,

?        dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”  § 0940 /+/ 400,00 zł,

?        dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność”  § 0920 /+/ 2,00 zł,

?        dział 754 rozdział 75112 „Ochotnicze straże pożarne” § 0830 /+/ 100,00 zł, § 0920 /+/ 5,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” § 0350 /-/ 876,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0330 /+/ 80.000,00 zł, § 0910 /+/ 1.000,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 /+/ 200.000,00 zł, § 0320 /+/ 80.000,00 zł, § 0330 /+/ 20.000,00 zł, § 0910 /+/ 7.000,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0950 /+/ 1.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Czermnie – odszkodowanie za uszkodzone mienie),

?        dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” § 0950 /+/ 9.920,00 zł (Publiczne Przedszkole w Skępem – odszkodowanie za uszkodzone mienie),

?        dział 900 rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” § 0830 /+/ 200,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” § 0400 /+/ 5,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 0830 /+/ 2.500,00 zł, § 0940 /+/ 2.000,00 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z podpisaną dnia 13 maja 2020 r. umową Nr UM_RW.7152.1.073.2020 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Skępe w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6630 /+/ 121.140,00 zł na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,673 km, w obrębie geodezyjnym: Czermno cz. dz. nr 565, 711 i 721”.

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2020 w dziale 854 rozdział  85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” § 2040 /+/ 1.780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801 rozdział 80104 „Przedszkola” § 2057 /+/ 243.611,79 zł , § 0679 /+/ 20.638,96 zł w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wszystkie maluchy są uzdolnione”.

7. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z uwagi na realizację umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.314/2017 z dnia 27.06.2017 r. umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.436/2018 z dnia 20.04.2018 r.  na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w dziale 720 rozdział 72095 „Pozostała działalność” § 6257 /-/ 36.985,77 zł  w związku z otrzymaniem informacji o przesunięciach finansowych od Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki zwiększa się o kwotę 429.759,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Urealnia się plan wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /+/ 60.000,00 zł,

?        dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” /+/ 12.000,00 zł,

?        dział 750 rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” /-/ 5.000,00 zł,

?        dział 750 rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”  /+/ 5.000,00 zł,

?        dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu”  /+/ 70.527,31 zł,

?        dział 750 rozdział 75056 „Spis powszechny i inne” /±/  5.175,00 zł,

?        dział 757 rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”  /-/ 20.000,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” /+/ 30.000,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /-/ 113.800,00 zł,

?        dział 852 rozdział 85295 „Pozostała działalność” /-/ 15.000,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /+/ 30.000,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” /+/ 15.000,00 zł,

?                     dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 130.264,53 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2020  w dziale 855 rozdział 85513 „Rodzina” /-/ 2.670,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2020 zwiększającą plan dotacji, na podstawie decyzji Ministra Finansów.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2020 w dziale 854 rozdział  85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” /+/ 1.780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4  pn. „Zadania inwestycyjne na 2020 r.”  poprzez:

a)      zmniejszenie planu finansowego na zadanie pn.:

?         „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej,  Kujawskiej, Sportowej,   Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej  oraz w miejscowości  Józefkowo” dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” §  6057 /+/ 410,41 zł, § 6059 /-/ 410,41 zł.

Konieczność wprowadzenia zmiany wynika ze zmiany koncepcji rozliczania przez UM kosztów nadzoru inwestorskiego. W pierwotnie przyjętej wersji wysokość wydatków kwalifikowanych w ramach nadzoru inwestorskiego miała być ustalana na podstawie wysokości kosztów kwalifikowanych w poszczególnych fakturach za roboty budowlane. Po zmianie wartość wydatków kwalifikowanych każdej faktury określana jest na tym samym poziomie w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych robót budowlanych dla całego zadania.

?         „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem” dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody”
§ 6050 /-/ 351.240,00 zł w związku z otrzymanym z Urzędu Skarbowego zwrotem podatku VAT odliczonego od w/w inwestycji.

?          „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w dziale 720 rozdział 72095 „Pozostała działalność”
/-/ 43.512,78 zł w związku z otrzymaniem informacji o przesunięciach finansowych od Urzędu Marszałkowskiego oraz /-/ 0,30 zł zmniejszenie wydatków bieżących.

b)    zwiększenie planu finansowego na zadania pn. :

?         „Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne” dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” § 6050 /+/ 30.000,00 zł.

W trakcie prowadzenia robót zaistniała konieczność wprowadzenia zamian projektowych. W związku z powyższym zostały ustalone roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami wszelkie zmiany wysokości wynagrodzenia zostaną wprowadzone do umowy aneksem końcowym. Nie wszystkie roboty zostały jeszcze wycenione, dlatego też na chwilę obecną nie jest wiadome czy wartość umowy ulegnie zwiększeniu. Jednakże mając na uwadze konieczność sprawnego rozliczenia umowy aby środki dotacji wpłynęły na rachunek urzędu w obecnym roku kalendarzowym zasadne jest wprowadzenie dodatkowych środków, które pozwolą zawrzeć ewentualny aneks do umowy.

?              „Zakup używanej równiarki” dział  900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6060 /+/ 50.100,00 zł.

Wartość planu na zakup równiarki zostaje zwiększona w związku z brakiem ofert na kwotę, która zaplanowana była wcześniej w budżecie.

c)  kontynuacja zadania pn. „Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów    publicznych” dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 6050 /+/ 150.000,00 zł.

Zadanie polega na adaptacji budynku na siedzibę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb usług publicznych, wymienione zostaną wszystkie instalacje wewnętrzne, budynek zostanie nadbudowany, docieplony i zyska nową elewację, wymieniony zostanie dach. Modernizacji zostanie poddany również budynek gospodarczy, który będzie pełnił funkcję archiwum zakładowego.

d)   dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z podpisaną dnia 13 maja 2020 r. umową Nr UM_RW.7152.1.073.2020 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Skępe w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /+/ 121.140,00 zł na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,673 km, w obrębie geodezyjnym: Czermno cz. dz. nr 565, 711 i 721”.

5. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czermnie w dziale  801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 1.000,00 zł.

6. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków Przedszkola Publicznego w Wiosce w dziale 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 264.250,75 zł w związku z realizacją projektu pn. „Wszystkie maluchy są uzdolnione”.

7. W związku ze złożonym przez sołectwo Wioska wnioskiem w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu urealnia się załącznik Nr 7 pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.” w następujący sposób:

?                 dział 900  rozdział  90095 § 4210 /-/ 6.169,00 zł  - „Zakup elementów na doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Wioska”,

?      dział 900  rozdział  90095 § 4210 /+/ 6.169,00 zł  - „Zakup altany dla sołectwa Wioska”,

?      dział 921 rozdział  92105 § 4210 /-/ 3.000,00 zł - „Organizacja spotkania kulturalno-sportowego w ramach obchodów 70-lecia OSP Wioska dla mieszkańców sołectwa Wioska”,

?                 dział 754 rozdział 75412 § 4210 /+/ 3.000,00 zł „Zakup elementów umundurowania oraz sprzętu ratowniczego dla OSP Wioska”.

8. Urealnienie planu wydatków na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli w niżej podanych jednostkach organizacyjnych:

a) Szkoła Podstawowa w Skępem:

?        dział 801 rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” /-/ 23.000,00 zł,

?        dział 854 rozdział 85401 „Świetlice szkolne”  /+/ 23.000,00 zł,

 b)  Publiczne Przedszkole w Skępem:

?      dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 9.920,00 zł,

c)  Przedszkole Publiczne w Wiosce:

?      dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /-/ 500,00 zł,

?      dział 801 rozdział 80149  „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” /+/ 500,00 zł.

  1.    Urealnia się załącznik Nr 5 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”.

Ustala się:

?  przychody w kwocie  6.688.170,00 zł,

?  rozchody w kwocie    1.344.758,00 zł.

Deficyt w kwocie 5.343.412,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

?        przychody pochodzące z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 4.760.000,00 zł,

?        wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 260.406,48 zł,

?        niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 323.005,52 zł.

Rozchody w kwocie 1.344.758,00 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

10. Urealnia się załącznik Nr 6 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2020 r.”.

11. Zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r. zgodnie z zał. Nr 3.

 

  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych:

- za uchwałą oddano 11 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosy,

   - wstrzymujących się głosów oddano 1.