Uchwała Nr XXII/148/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art.  6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170; Dz. U. z 2018 r., poz. 2244), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888; Dz. U. z 2018 r., poz. 2244), w związku z art. 9, art. 28 i art. 47 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 i poz. 1423,) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie  poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz. 1317), zmienionej:

1) uchwalą Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 2768);

2) chwalą Nr XVI/102/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 687), wprowadza się następujące zmiany:

w § 2 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

12) w sołectwie Wioska - Pan Dąbrowski Krzysztof;.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Zmiany niniejszej uchwały związane są z wyborem nowego sołtysa w sołectwie Wioska w dniu 16 września 2020 r.

Ponieważ na inkasentów podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego w drodze inkasa, wyznaczeni zostali sołtysi, wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.