Skępe, dn.24.09.2020r.

UMiG-PP.6733.6.2020

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 24.09.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

-        budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi oraz montaż rozdzielnicy stacyjnej na słupowej stacji transformatorowej SN/nN  przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 104/3, 102/4, 102/9, 102/8, 102/7, 102/6, 102/5 położonych w mieście Skępe, obręb nr 3

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski


Skępe, dnia 03.11.2020r.

UMIG-PP.6733.6.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 293 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia,

że na wniosek Energa – Operator S.A. oddział Toruń z pełnomocnictwa której występuje Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „ ENERPOL” Zbigniew Melerski  wydano decyzję  z  dnia 03.11.2020r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

- budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi oraz montaż rozdzielnicy stacyjnej na słupowej stacji transformatorowej SN/nN  przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 104/3, 102/4, 102/9, 102/8, 102/7, 102/6, 102/5 położonych w mieście Skępe, obręb nr 3

Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski