Skępe, dn.01.10.2020r.

UMiG-PP.6733.5.2020

OBWIESZCZENIE

o umorzeniu postępowania

Na podstawie  art. 105 § 1, i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020r poz. 256 ze zm.) w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Miasta i Gminy Skępe w  sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przewidzianego do realizacji na działkach nr ew. 793/13, 794, 795/13, 795/16, 796 położonych w mieście Skępe, obręb nr 8 oraz na działce nr ew. 2132/2 położonej w miejscowości Żagno zawiadamiam, że w dniu 01.10.2020r. zostało umorzone postępowanie w przedmiotowej sprawie z uwagi na bezprzedmiotowość.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski