Skępe, dnia 13.11.2020r.
UMIG-OŚ.6220.9.2.2020
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283- ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 – ze zm.),
Zawiadamiam
że w dniu 13.11.2020r. została wydana decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„ Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 161, obręb Nr 0019: Lubówiec, gmina Skępe” z firmy: Elektrownia PV 26 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02 – 566 Warszawa na firmę: Elektrownia PV Eos Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02 – 566 Warszawa.
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (tel. (054) 287 85 20 wew. 33).
Informuję, że strony postępowania mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski