OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2020 r. wydałem Miastu i Gminie Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe decyzję znak: GD.ZUZ.5.421.410.2019.MT pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Skępe, gm. Skępe, pow. lipnowski, składającego się z czterech studni głębinowych, tj.: studni nr 1 (podstawowej, dz. ewid. nr 116/7 obręb ewid. nr 003 Skępe), studni nr 2 (awaryjnej, dz. ewid. nr 294/6 obręb ewid. nr 004 Skępe), studni nr 3 (awaryjnej, dz. ewid. nr 297/4 obręb ewid. nr 004 Skępe) i studni nr 4 (podstawowej, dz. ewid. nr 294/8 obręb ewid. nr 004 Skępe),

- usługę wodną – wprowadzanie ścieków – wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Skępe (dz. ewid. nr 293/4, 293/6 i 293/7 obręb ewid. Skępe), podczyszczonych w jednokomorowym odstojniku wód popłucznych, istniejącym wylotem betonowym o 200 mm zlokalizowanym na działce ewid. nr 293/7 obręb ewid. nr 004 Skępe do urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego (dz. ewid. nr 293/7 obręb ewid. nr 004 Skępe)

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji znajdującej się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym e-mailowym – maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę.

Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji decyzji celem zapoznania się, po uprzednim e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a. Strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-torun@wody.gov.pl oraz maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dyrektor

Władysław Kołybski