Zarządzenie Nr 1/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 4 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie wsprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta iGminy wSkępem

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378)

zarządzam, co następuje:

§1.W załączniku do zarządzenia Nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Referat oświaty, zdrowia i sportu”;

2) w § 9 ust. 3 skreśla się wyrazy „kultury”;

3) w § 28:

tytuł § otrzymuje brzmienie: „Referat oświaty, zdrowia i sportu”,

w ust. 1, w pkt 14 i 15 skreśla się wyrazy „kultury”.

4) w załączniku do Regulaminu organizacyjnego : Schemat organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Skępem - wyrażenie „Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu”, zastępuje się wyrażeniem: „Referat Oświaty, Zdrowia i Sportu ”.

§2.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Skępe.

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe


Piotr Wojciechowski