Zarządzenie Nr 86/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wSkępem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) oraz art. 16 a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. z 2020 r., poz. 194, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.Powierzam Pani Magdalenie Elwertowskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem.

§2.Pełnienie obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem powierzam od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia zawarcia stosunku pracy z osobą wyłonioną na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem.

§3.Wysokość wynagrodzenia i inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe


Piotr Wojciechowski