Działając na podstawie Uchwały Nr XXII/142/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 września 2020 r. roku w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r., poz. 4692) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz. 1378, ze zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe informuje o możliwości składania wniosków
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 

I. Wnioski mogą składać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

II. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania wynosi 25.000,00 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

III. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

IV. Dotacja może być udzielona w wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku, ale w kwocie nie wyższej od wysokości środków zaplanowanych w budżecie na dany rok, lub w wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku:

1) posiadającym wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymagającym przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac;

2) którego stan zachowania wymaga niezwłocznego podjęcia prac,

ale w kwocie nie wyższej od wysokości środków zaplanowanych w budżecie na dany rok.

V. Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych będących przedmiotem dotacji musi nastąpić w 2021 roku, zaś ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.

VI. Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać do 30 marca 2021 r. w godzinach 7.30 – 15.30 w poniedziałki, środy i czwartki, 7.30 – 17.00 we wtorki oraz 7.30 – 14.00 w piątki (w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. 5)

Wnioski należy złożyć na wzorze wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

  1. Uchwała Nr XXII/142/2020Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 września 2020 r. roku w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r., poz. 4692);
  2. Wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe o udzielenie w roku 2019 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Skępe, dnia 07.01.2021 roku

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe