Informacja
o wynikach konsultacji na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Skępem
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2021

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ogłoszeniem z dnia 8 stycznia 2021 r. podał do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2021.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji została upubliczniona w dniu 8 stycznia 2021 r. poprzez:

 • Publikację projektu uchwały
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem: http://bip.skepe.pl,
  • na stronie aktualności: skepe.pl,
  • poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem.

Konsultacje trwały w dniach od 9 stycznia do 29 stycznia 2021 r.

Forma konsultacji:

Składanie uwag i propozycji zmian do projektu uchwały w formie:

 • pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe;
 • elektronicznej na adres: sekretariat@skepe.pl;
 • ustnej, do protokołu – w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem,
  Kościelna 2, 87-630 Skępe (II piętro, pokój nr 16) w godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 17:00.

Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie (od 09.01.2021 r. do 29.01.2021 r.) nie zgłoszono żadnych propozycji, stanowisk, opinii dotyczących przedmiotowego projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2021.

Skępe, 01 lutego 2021 r.

Informacja przedstawiona w postaci pliku PDF