ZARZĄDZENIE Nr  1/2007

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE

z dnia 17 stycznia 2007 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2007 rok

 

 

 

        Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) oraz § 10 uchwały Nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skępe na 2007 rok  zarządzam, co następuje :

 

 

 

§ 1. W uchwale Nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1:

 

- dział 600 „Transport i łączność”

- dział 710 „Działalność usługowa”

- dział 750 „Administracja publiczna”

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

- dział 852 „Pomoc społeczna”

- dział 854 ”Edukacyjna opieka wychowawcza”

- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

 

 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.