Cel i podstawowy zakres działalności
1. Podstawowym celem statutowym MGOK jest organizowanie działalności kulturalnej.
2. MGOK upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwalne zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
3. Do podstawowych zadań MGOK należy:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
2) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce,
3) wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych,
4) organizowanie i wspieranie imprez rozrywkowych, artystycznych,
5) tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego,
6) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
8) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,
9) promocja kultury Miasta i Gminy Skępe i lokalnych twórców kultury.
4. MGOK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy poprzez organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, koncertów w zakresie nieprzekraczającym zadań statutowych.