Zarządzenie Nr 8/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 22 lutego 2021 r.

 

w sprawie: regulaminu pracy Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) i art. 15 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz rozdz. 8 rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/176/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 stycznia 2021r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Określam regulamin pracy Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1.            w Biuletynie Informacji Publicznej

2.            na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

 
Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 22 lutego 2021 r.

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

§1

Do zadań komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją” powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe należy:

1.            Przeprowadzenie postępowania konkursowego,

2.            Opiniowanie złożonych ofert i przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia przez Burmistrza.

§ 2

1.            Komisja konkursowa powoływana jest każdorazowo na potrzeby otwartego konkursu ofert, zarządzeniem Burmistrza w składzie nie większym niż 5 osób,

2.            W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący oraz dwóch pracowników samorządowych wskazanych przez Burmistrza,

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze naboru ogłoszonego na stronie bip.skepe.pl niezwłocznie po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie,

3.                Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

·                    żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

·                    wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

·                    wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

4.            Pracami komisji kieruje przewodniczący, który ustala zasady organizacyjne nie objęte niniejszym regulaminem,

5.            Każda oferta podlega indywidualnemu opiniowaniu przez członków komisji konkursowej w drodze indywidualnej kart oceny,

6.            Przy opiniowaniu ofert uwzględnia się kryteria określone w ustawie i ogłoszeniu konkursowym,

7.            Członkowie komisji z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 3

1.            Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień,

2.            W części dotyczącej otwarcia ofert i ujawnienia ich treści mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych lub podmiotu.

§ 4

 Do zadań komisji konkursowej należy:

1.            Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

2.            Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3.            Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

4.            W przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5.            Uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6.            Uwzględnienie analizy i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

§ 5

Komisja przedkłada Burmistrzowi do zatwierdzenia wykaz ofert i podmiotów, które rekomenduje do udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Skępe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z propozycją wysokości dotacji oraz wykaz ofert i podmiotów, które nie uzyskały rekomendacji do udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Skępe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze względu na uchybienia formalne i merytoryczne.

§ 6

1.    Z prac komisji sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich obecnych członków komisji,

2.    Protokół z posiedzenia komisji konkursowej podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe,

3.    Po zatwierdzeniu protokołu przez Burmistrza, egzemplarz protokołu pozostaje w aktach komisji.

§ 7

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.