ZARZĄDZENIE NR 9/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 23 lutego 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zwierząt w 2021 roku.

 Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. 2020, poz. 1057), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj.: Dz. U. 2019, poz. 1468 ) oraz rozdz. 9 § 14 pkt 1) ppkt a) załącznika do uchwały Nr XXVI/176/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 stycznia 2021 r.. zarządzam, co następuje:

  § 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • ochrony zwierząt,

Warunki konkursu zawierają załączniki do niniejszego zarządzenia:

  • Załącznik Nr 1 – Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert,
  • Załącznik Nr 2 – Regulamin otwartego konkursu ofert,
  • Załącznik Nr 3 – wzór oferty,
  • Załącznik Nr 4 – wzór umowy,
  • Załącznik Nr 5 – wzór sprawozdania.
  § 2

Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe,
  • na stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe.
§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

  § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Zbigniew Małkiewicz