Uchwała Nr XXVII/184/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się petycję z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Radę Gminy w Skępem uchwały w sprawie uzyskania przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, w całości za niezasadną.

2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski