Uchwała Nr XXVII/188/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe  nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża sie zgodę na nabycie na rzecz Miasta i Gminy Skępe prawa własności nieruchomości,  oznaczonej geodezyjnie jako działka nr ew. 155/1 o powierzchni 0,0600 ha położonej w mieście Skepe, obręb nr 3 zapisanej w księdze wieczystej WL1L/000028936/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski