Uchwała Nr XXVII/190/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Skępe na lata 2021-2025”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 611), Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Skępem na lata 2021-2025” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIV/317/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad polityki czynszowej w latach 2011-2015 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 199, poz. 2700).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski