ZARZĄDZENIE Nr  7/IV/2007

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE

z dnia 10 marca 2006 r.

 

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust.2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr  153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r, Nr 116, poz.1203 z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 z 2005 r., Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337 z 2006 r.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 zm: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r., Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 249, poz.1832).

 

zarządzam, co następuje :

 

§ 1 Realizując Uchwałę Nr XXVI/179/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29.12.2005 r.              w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2006 r. z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 r. w niżej podanych wielkościach:

 

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

 

1. Dochody budżetowe                   plan – 17.328.874,-        wykonanie –  17.441.360,-

2. Wydatki budżetowe                    plan – 20.305.435,-        wykonanie –  18.537.170,-

    w tym wydatki majątkowe          plan –   3.453.499,-        wykonanie –    2.577.359,-

3. Deficyt budżetowy 1.095.810,-

 

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

 

1. Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

     Dotacje                                     plan – 3.537.700,-          wykonanie – 3.529.759,-

     Wydatki                                    plan – 3.537.700,-          wykonanie – 3.529.759,-

 

2.  Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:

      Wpływy                                    plan – 100.275,-             wykonanie – 105.176,-

      Wydatki                                   plan – 100.275,-             wykonanie –   98.624,-

 

3.  Gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

       Przychody i środki na rachunku bankowym wynosiły 17.182,-  wydatkowano 16.381,- 

       Stan na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.541,-

 

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

2.  Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. Radzie Miejskiej w Skępem.

3.  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. przesłać Regionalnej Izbie     Obrachunkowej w   Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.