Zarządzenie Nr 12/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 26 a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) zarządzam, co następuje:

  • § 1. Z dniem 15 marca 2021 r. powołuję Pana Krzysztofa Jaworskiego na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. Warunki pracy i płacy powołanego zastępcy zostaną ustalone w odrębnym dokumencie.
  • § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski