Skępe, dnia 19.03.2021r.

UMIG-PP.6733.1.2021

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 293 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia,

że na wniosek Miasta i Gminy Skępe wydano decyzję z dnia 19.03.2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem wraz z parkingiem dla samochodów osobowych oraz infrastrukturą towarzyszącą przewidzianych do realizacji na działce nr ew.: 154/2 oraz na części działki nr ew. 155 położonych w mieście Skępe, obręb nr 3

Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski