Uchwała Nr XXVIII/191/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/172/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 46)  zmienionej:

- Uchwałą Nr XXVI/174/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 stycznia 2021 r.,

- Zarządzeniem Nr 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2021 r.

- Zarządzeniem Nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 lutego 2021 r.

- Zarządzeniem Nr 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 26 lutego 2021 r.  

- Zarządzeniem Nr 13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 marca 2021 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 40.368.743,81 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 39.141.704,26 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.227.039,55 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 45.463.387,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 38.697.975,03 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.765.412,79 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej  uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3".

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 5.094.644,01 , który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

-  zaciągniętych kredytów  w kwocie          1.725.166,00 

-   niewykorzystanych środków o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.949.339,52 

-   wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 420.138,49 zł"

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.404.483,01   z tytułu:

-   niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.949.339,52 zł,

-   wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.729.977,49 

-   zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.725.166,00 zł,                oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.309.839,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów" zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7.  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   w kwocie 2.000.000,00 zł,

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu     w kwocie 1.725.166,00 

3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF. 

7) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8  Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.756.003,00  dochodów i 1.756.003,00  wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

8) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 84.525,00  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych oraz wydatki w kwocie 252.825,00  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2.  Ustala się wydatki w kwocie 12.468,59  na realizację zadań określonych w gminnym programie   przeciwdziałania narkomanii.

9) § 10 otrzymuje brzmienie: „§  10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 461.600,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 314.420,00   zgodnie z Załącznikiem Nr 6" do niniejszej uchwały

10) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7" do niniejszej uchwały.

1) wpływy w wysokości  4.500,00 zł,

2) wydatki w wysokości  4.500,00 

11) § 14 otrzymuje brzmienie:  „§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie   2.000.000,00 zł,

  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie    1.725.166,00 zł,

 na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.000.000,00 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i  wynagrodzenia ze stosunku pracy),

4)  lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/191/2021
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 marca 2021 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/191/2021
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 marca 2021 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/191/2021
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 marca 2021 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody zlecone


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/191/2021
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 marca 2021 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/191/2021
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 marca 2021 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/191/2021
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 marca 2021 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje


Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/191/2021
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 marca 2021 r.
Zalacznik7.pdf

Ochrona środowiska


Uzasadnienie

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2021 rok.

 

Dochody: zwiększenie o kwotę 345.348,92 zł  (zgodnie z zał. Nr 1).

 

 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 w dziale 801 „Oświata i wychowanie”  /+/ 223.592,00 w tym:

?        80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” § 2030 /+/ 54.427,00 zł,

?        80104 „Przedszkola” § 2030 /+/ 152.984,00 zł,

?        80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” § 2030 /+/ 16.181,00 zł

 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
w 2021 r.

 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z podpisaną umową darowizny
  z dnia 20 stycznia 2021 r. pomiędzy Nadleśnictwem Skrwilno a Gminą Skępe w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność” § 2460 /+/ 8.000,00 zł
  na dofinansowanie zakupu i montażu ławek w ciągu łączącym park „Borek” ze ścieżką edukacyjną przy ul. Plażowej w Skępem.
 2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3111.5.8.2021 w dziale 852 rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2700 /+/ 17.701,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 na miesiące: styczeń - czerwiec 2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości zgodnej ze złożonymi przez Gminy wnioskami.
 3. Urealnia się plan po stronie dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
  w następujący sposób:

?        dział 750 rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2360  /-/ 5,00 zł,

?        dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 0940 /+/ 30,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0360 /+/ 57.097,00 zł, § 0430 /-/ 16.000,00 zł,

?        dział 855 rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 2910 /+/ 5.400,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 0920 /+/ 200,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 0830 /+/ 100,00 zł, § 0950 /+/ 6.600,00 zł.

 1. Urealnia się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 dotyczącym rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej w dziale 758 rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" § 2920     /-/ 17.001,00 zł.
 2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem środków z projektu „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej” zgodnie z harmonogramem w dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” § 2057 /+/ 23.971,17 zł , § 2059 /+/ 2.819,75 zł.
 3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021 r. w dziale 756 rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”  § 2680 /+/ 16.344,00 zł w związku z rekompensatą za niepobieranie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej.
 4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. Nr WNK.IV.967.35.2021 w dziale 851 „Ochrona zdrowia”  rozdział 85195 „Pozostała działalność” /+/ 16.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transpotrowych oraz informacji o szczepieniech przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, (infolinia)”.

 

  Wydatki: zwiększenie o kwotę  1.044.709,93 zł  (zgodnie z zał. Nr 2).

1.  Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z podpisaną umową darowizny z dnia 20.01.2021 r. pomiędzy Nadleśnictwem Skrwilno a Gminą Skępe w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność” /+/ 8.000,00 zł na dofinansowanie zakupu i montażu ławek w ciągu łączącym park „Borek” ze ścieżką edukacyjną przy ul. Plażowej w Skępem

 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 w dziale 801 „Oświata i wychowanie”  /+/ 223.592,00 w tym::

a)      rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /+/ 54.427,00 zł w tym:

?        Szkoła Podstawowa w Skępem  § 4010 /+/ 23.536,00 zł,

?        Szkoła Podstawowa w Czermnie  § 4010 /+/ 17.652,00 zł,

?        Szkoła Podstawowa w Wólce  § 4010 /+/ 13.239,00 zł,

b)      rozdział 80104 „Przedszkola”  /+/ 152.984,00 zł w tym:

?        Publiczne Przedszkole w Skępem § 4010 /+/ 44.130,00 zł,

?        Przedszkole Publiczne w Wiosce  § 4010 /+/ 95.615,00 zł,

?        Urząd Miasta i Gminy Skępe  § 2540 /+/ 13.239,00 zł,

c)      rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”  § 2540 /+/ 16.181,00 zł

 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

 1. Urealnia się plan wydatków na wniosek Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem w związku z włączeniem niewykorzystanych środków za rok 2020 w dziale 851 rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii" /+/ 10.768,59 zł oraz w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” /+/ 170.000,00 zł.
 2. Urealnia się plan wydatków w dziale 720 rozdział 72095 „Pozostała działalność” /+/ 563,22 zł w związku z realizacją umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.314/2017 z dnia 20.04.2018 r. oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.436/2018.
 3. Urealnia się plan wydatków zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 dotyczącym rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej w dziale 758 rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" /-/ 17.001,00 zł.
 4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. Nr WNK.IV.967.35.2021 w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” /+/ 16.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transpotrowych oraz informacji o szczepieniech przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, (infolinia)”.
 5. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3111.5.8.2021 w dziale 852 rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” /+/ 17.701,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 na miesiące: styczeń - czerwiec 2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości zgodnej ze złożonymi przez Gminy wnioskami.
 6. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
  w   następujący sposób:

?        dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 29.975,30 zł,

?        dział 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” /+/ 50.247,44 zł

 

 1. Urealnia się plan finansowy wydatków na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli w niżej podanych jednostkach organizacyjnych:

a)      Szkoła Podstawowa w Skępem w tym:

?               dział 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność”  /+/  32.934,15 zł,

b)      Szkoła Podstawowa w Wólce w tym:

?        dział 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność”  /+/ 12.238,56 zł,

c)      Szkoła Podstawowa w Czermnie w tym:

?        dział 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność”  /+/ 7.982,22 zł,

d)      Przedszkole Publiczne w Wiosce „Przedszkole pod lipami” w tym:

?        dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 71.208,45 zł.

 

 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5  pn. „Zadania inwestycyjne na 2021 r.”  poprzez:

a)        wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.:„Modernizacja systemu centralnego  ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem” w dziale 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 6050 /+/ 70.000,00 zł.

Wprowadzenie inwestycji pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej będącej podstawą wyboru Wykonawcy robót budowlanych w konkurencyjnym trybie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz wykonanie prac. Zadanie zakłada modernizację systemu centralnego ogrzewania na parterze budynku oraz wymianę kotła , co pozwoli  na ogrzewanie całego budynku oraz odcięcie nitki przesyłającej ciepło z budynku Urzędu Miasta i Gminy,

 

b) zwiększenie planu finansowego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170339C, 170321C w miejscowości Czarny Las” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /+/ 340.000,00 zł.

    Przebudowie drogi podlegać będzie jej nawierzchnia na długości 0,5 km.  Planowana szerokość drogi wyniesie 4 m oraz dodatkowo zostaną wykonane utwardzone pobocza szerokości 0,5 m. Konstrukcja drogi składać się będzie z podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm oraz masy bitumicznej o grubości całkowitej 6 cm. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 11. Urealnia się załącznik Nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”.

Ustala się:

?  przychody w kwocie  6.404.483,01 zł,

?  rozchody w kwocie    1.309.839,00 zł.

Deficyt w kwocie 5.094.644,01 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

?        przychody pochodzące z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.725.166,00 zł,

?        niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.949.339,52 zł,

?        wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 420.138,49

Rozchody w kwocie 1.309.839,00 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 pn. „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok”.

13. Urealnia się załącznik Nr 6 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2021 r.

14. Urealnia się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r. zgodnie z załącznikiem  Nr 3.

 

 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

- za uchwałą oddano 15 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosy,

   - wstrzymujących się głosów oddano 0.