Uchwała Nr XXVIII/194/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Skępe na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 i poz. 1378) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 i poz.1818; z 2020 r., poz. 1492) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/167/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Miasta i Gminy Skępe, wprowadza się następujące zmiany :

1) w załączniku Nr 1 „Dział VI Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2021”, otrzymuje brzmienie:

Dział VI.
Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2021

 Ogólna kwota: 252 825 złotych. Dział 851, Rozdział 85154

1. Składki na ubezpieczenie społeczne ( 4110) – 9.000,00 złotych.

2. Wynagrodzenie bezosobowe ( 4170) – 69.400,00 złotych, w tym:

1) wynagrodzenie opiekunów świetlic środowiskowych;

2) wynagrodzenie członków komisji;

3) wynagrodzenie dla palaczy;

3. Składki na Fundusz Pracy (4120) – 700,00 zł.

4. Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) – 84 300,00 złotych w tym:

1) zakup opału.

5. Zakup usług pozostałych ( 4300) – 59 475,00 złotych w tym:

1) teatry i warsztaty profilaktyczne;

2) wynagrodzenie terapeutów.

6. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie   porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330)  - 600,00.

7. Różne opłaty i składki  ( 4430) – 250,00 zł.

8. Zakup środków żywności ( 4220 ) – 18 600 zł.

9. Nagrody konkursowe (4190) – 10 500,00 zł”;

2) w załączniku Nr 2 „Dział IV Preliminarz wydatków na realizacje programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2021 dla Miasta i Gminy Skępe”, otrzymuje brzmienie:

Dział IV.
PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2021 DLA MIASTA I GMINY SKĘPE

 Ogólna kwota: 12 468,59  złotych. Dział 851, Rozdział 85153

1) Zakup materiałów i wyposażenia (4210)  200,00 zł;

2) Zakup usług pozostałych ( 4300) – 12 268,59 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

Uzasadnienie

W uchwale nr XXV/167/2020 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Miasta i Gminy Skępe, zmienia się wydatki w rozdziale 85154 § 2330 (600,00 zł), § 4110 (9 000,00 zł), § 4120 (700,00 zł), § 4170 (69 400,00) § 4190 (10 500,00), § 4210 (84 300,00), § 4220 (18 600,00), § 4300 (59 475,00).

W rozdziale 85153 § 4300 ( 12 268,59 ). Plan wydatków uległ zmianie, z uwagi na włączenie do budżetu środków w roku 2020.

Biorąc powyższe pod uwagę, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.