Uchwała Nr XXVIIi/195/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378 ) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz. 695, poz. 1298, z 2021 r. poz. 54 i poz. 187), po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji postępowania, Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem poprzez zawiadomienie skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

Uzasadnienie

W  dniu 8 marca 2021r. do Rady Miejskiej w Skępem wpłynęła datowana na 3 marca 2021 r. skarga na Kierownika Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem złożona przez skarżącą o następującej treści: ,,W związku z brakiem odpowiedzi na moje pismo z dnia 27 stycznia br.,składam skargę na Panią Kierownik MGOPS w Skępem w sprawie dlaczego jako oferent z zakresu zajęć neurologopedycznych, które wynikają z potrzeb MGOPS nie otrzymała żadnej pisemnej a nawet telefonicznej informacji czy jej oferta przesłana w terminie (nr nadania (00)859007734626115233) została wybrana, czy też odrzucona a jeśli tak to jakiego powodu. Zapytanie w wyżej wymienionej sprawie zostało wysłane do Pani Kierownik MGOPS w Skępem (pismo zostało odebrane dnia  01.02.br) jednak do dnia dzisiejszego tj. 03 marca br., nie otrzymałam żadnej odpowiedzi co jest sprzeczne z art. 237 § 1 k.p.a. W swoim imieniu bardzo proszę o ponowne zapytanie Pani Kierownik MGOPS na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej ”.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Skępem, w ramach czynności wyjaśniających, uzyskał od Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem informację, iż w dniu 5 marca 2021 r. do skarżącej została wysłana odpowiedź w przedmiotowej sprawie. Przewodniczący poprosił o udostępnienie odpowiedzi na pismo skarżącej, a Komisja zapoznała się z jej treścią, stwierdzając fakt udzielenia odpowiedzi na pytanie przedstawione w skardze.

Komisja analizując przedmiotową sprawę, wysłuchała kolejno skarżącą i Panią Kierownik.

Skarżąca w swej wypowiedzi podtrzymała swoje stanowisko wyrażone w skardze dodając, iż w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 8 Prawa zamówień publicznych winna być poinformowana o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

Pani Kierownik ustosunkowując się do stawianych zarzutów oznajmiła, iż odpowiedź na pismo skarżącej udzieliła pomimo, że nie miała takiego obowiązku. Ponadto poinformowała o przebywaniu od 1 do 17 lutego br. w izolacji domowej, w związku z zachorowaniem na Covid - 19. Także pracownicy ośrodka prowadzący przedmiotową sprawę, w tym czasie przebywali w izolacji, bądź w kwarantannie domowej (stosowna informacja o zamknięciu działu ośrodka została upubliczniona przed wejściem do budynku Urzędu Miasta i Gminy, gdzie mieści się MGOPS). Dlatego też, niemożliwe było wcześniejsze udzielenie skarżącej odpowiedzi na pismo.

Zdaniem komisji, Pani kierownik MGOPS nie miała obowiązku poinformowania skarżącej, jako oferenta, o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. Skarżąca powołując się na Prawo zamówień publicznych art. 8, zapewne miała na myśli art. 4 pkt 8, gdyż zgodnie  z przedmiotowym zapytaniem ofertowym, jest odniesienie się do prawa zamówień publicznych, ale do art.4 pkt 8 ustawy, gdzie jasno z tego przepisu wynika, że w sprawach tego typu, o niskim przedmiocie zamówienia, nie stosuje się ustawy prawa zamówień publicznych. Przywołany w tym miejscu przepis został właśnie po to, by uświadomić oferentów, że postępowanie, które jest prowadzone w sprawie zamówienia publicznego nie podlega rygorom ustawy prawo zamówień publicznych. Dlatego też,  powoływanie się na przepisy tej ustawy,  w sytuacji tak niewielkiego zamówienia jest niewłaściwe.

Ponadto, z żadnego przepisu nie wynika obowiązek informowania oferentów o sposobie rozstrzygnięcia oferty, bo informacja na temat tego, kto został wybrany, została opublikowana na stronie BIP MGOPS w dniu 20.01.2021 r. o godz.14:12. i jest ona informacją publiczną. Skutkiem wyboru rozstrzygnięcia zapytania ofertowego jest  protokół jawny, o którego szczegóły  można w trybie dostępu do informacji publicznej wystąpić.

Odnosząc się do pisma skarżącej ponaglającego udzielenia informacji o rozstrzygnięciu ofertowym należy podnieść, iż w rzeczywistości jest ono jedynie luźną i prywatną korespondencją i nie związaną z działalnością ośrodka, do którego nie ma przepisów mówiących wprost o terminach działania. Nie mają tutaj zastosowania przepisy KPA, a w szczególności procedury jurysdykcyjne. To jest inny sposób działania, do którego nie ma przepisów mówiących wprost o terminach działania, a jeśli szukać takich terminów, ośrodek miał usprawiedliwione  powody by twierdzić że ta ewentualna zwłoka nie była zbędna, były sprawy niezbędne, które wyprzedzały sprawę skarżącej. Po 17 dniowej izolacji i kwarantannie, w ośrodku nawarstwiły się sprawy związane z bieżącą działalnością klientów, którzy muszą otrzymać świadczenia w terminie, którzy muszą być obsłużeni przez organ, bo to są świadczenia socjalne, które pozwalają przetrwać ludziom ten trudny okres, więc w pierwszej kolejności takie sprawy były rozpatrywane.

Reasumując należy stwierdzić, iż ze względu na brak obowiązku ze strony MGOPS udzielania odpowiedzi na rozstrzygnięcie zapytania ofertowego, skarga jest bezzasadna.