ZARZĄDZENIE NR 15/2021

Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem

z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zwierząt w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. 2020, poz. 713 i poz. 1378) i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. 2020, poz. 1057) zarządza się, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zwierząt w 2021 roku w składzie:

1) Jacek Frymarkiewicz - inspektor ds. ochrony środowiska Przewodniczący

2) Rafał Gołębiewski - informatyk Członek komisji

3) Iwona Pawłowska - referent ds. księgowości podatkowej i gospodarki odpadami Członek komisji

§2

Regulamin działania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 22 lutego 2021 r.

§3

Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W oryginale

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski