Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021r. w zakresie:

1.    Upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;

2.    Ochrony zwierząt.

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do dnia 23.03.2021r. złożono dwie oferty:

1.    Fundacja dla zwierząt „TIM – TROSKA i MIŁOŚĆ”, ul. Św. Józefa 2/6, 87 – 100 Toruń – Dom tymczasowy dla zwierząt bezdomnych w Ławiczku, gmina Skępe

2.    Uczniowski Klub Sportowy „SKOMPENISIS”, Al. 1-go Maja 89, 87 – 630 Skępe

Ww. oferty spełniły warunki formalne wymagane od oferentów i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe na wniosek komisji konkursowej zaakceptował oferty i przyznał dotację na realizację zadań w wysokości:

Fundacja dla zwierząt „TIM – TROSKA i MIŁOŚĆ” – 10 000,00 zł,

Uczniowski Klub Sportowy „SKOMPENSIS”  - 50 000,00 zł

W oryginale
Piotr Wojciechowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe