ZARZĄDZENIE Nr  19/2007

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE

z dnia 20 czerwca 2007 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2007 rok

 

 

 

        Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.[1]) oraz § 10 uchwały Nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Skępem   z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skępe na 2007 rok  zarządzam, co następuje :

 

 

 

§ 1  W uchwale Nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 17 stycznia 2007 r.

- Zarządzeniem Nr 5/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 lutego 2007 r.

- Uchwałą Nr V/31/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2007 r.

- Zarządzeniem Nr 9/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2007 r.

- Uchwałą Nr VI/37/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 kwietnia 2007 r.

- Zarządzeniem Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 maja 2007 r.

- Uchwałą Nr VII/45/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 czerwca 2007 r.

 

   wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów na 2007 r. o kwotę 76.665,- (Zał. Nr 1)

      Dochody z kwoty 17.559.343,- na kwotę 17.636.008,-

2. Plan wydatków na 2007 r. o kwotę 76.665,- (Zał. Nr 2)

      Wydatki z kwoty 20.690.440,- na kwotę 20.767.105,-

3. Dotacje celowe z kwoty 3.446.383,- na kwotę 3.466.313,- (Zał. Nr 3)

 

§ 2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.[1]  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249 poz.1832.