ZARZĄDZENIE Nr 21/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE

z dnia  13 kwietnia 2021 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020  roku, poz. 713 z poźn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2020r., poz.1990 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Skępe.

Lp

Położenie nieruchomości

Nr

działki

Pow.

w m2

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Rodzaj zbycia

Termin wnoszenia opłat

Przeznaczenie w planie

Cena wywoławcza działki

Uwagi

1

Skępe

294/16

4196

WL1L/00023932/5

Nieruchomość niezabudowana

Dzierżawa części

 

miesięczny

Brak planu

0,30 zł

+ 23% VAT

 

§ 2

Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, na stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe www.bip.skepe.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski