Skępe, dnia  29.04.2021r.

UMIG-OŚ.6220.1.1.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  art. 33 ust. 1 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj.  Dz. U.  z 2021 r., poz. 247), oraz   przepisu  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z póź. zm.) w związku z wnioskiem firmy PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. z siedzibą w Kielcach, ul. Św. Leonarda 9, 25 – 311 Kielce w sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 471/5 w obrębie Czermno, gmina Skępe”

zawiadamia się strony o:

wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu decyzji tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku.

W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe,

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Skępe na okres 14 dni.

W oryginale
Piotr Wojciechowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe


Skępe, dnia 15.06.2021r.

UMIG-OŚ.6220.1.6.2021

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 26.04.2021 r. na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O., ul. Św. Leonarda 9, 25 – 311 Kielce w sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 471/5 w obrębie Czermno, gmina Skępe”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.1.5.2021 z dnia 15.06.2021 r. o obowiązku przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 7 dni od daty jego doręczenia

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W oryginale
Z up. Burmistrz

Zbigniew Małkiewicz
Sekretarz Miasta i Gminy Skępe