Skępe, dn.05.05.2021r.

UMiG-PP.6733.4.2021

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz.741) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 05.05.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego naprzebudowie linii napowietrznej SN-15kV z montażem łącznika SN-15kV;

- budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi;

- budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN;

przewidzianych do realizacji na działkach nr ew.: 2322/17, 326/3, 368/5 położonych
w miejscowości Likiec, gmina Skępe oraz na działkach nr ew. 164, 125, 133, 277, 192/2, 276, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 104/11, 104/12, 104/13, 104/14, 104/15, 104/16, 104/17 położonych w miejscowości Szczekarzewo, gmina Skępe.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski