Skępe, dnia 06.07.2021r.

UMIG-PP.6733.4.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. 741

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia,

że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z pełnomocnictwa której występuje Zakład Usługowo-Handlowy „ENERPOL” Zbigniew Melerski  wydano decyzję  z  dnia  06.07.2021r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

- przebudowie linii napowietrznej SN-15kV z montażem łącznika SN-15kV;

- budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi;

- budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN

przewidzianych do realizacji na działkach nr ew.: 2322/17, 326/3, 368/5 położonych w miejscowości Likiec, gmina Skępe oraz na działkach nr ew. 164, 125, 133, 277, 192/2, 276, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 104/11, 104/12, 104/13, 104/14, 104/15, 104/16, 104/17 położonych w miejscowości Szczekarzewo, gmina Skępe

Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski