Skępe, dn.12.05.2021 r.

Rada Miejska w Skępem

Ul. Kościelna 2,

87-630 Skępe

ROR.0012.1.60.2021

Pan/i

Wg rozdzielnika

87-630 Skępe

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 713 )

zapraszam

 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem pod przewodnictwem Pana Romana Targańskiego, które odbędzie się w dniu 18 maja 2021 roku tj. wtorek o godz. 1000  w Sali nr 12 Urzędu Miasta i Gminy Skępe, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Projekt porządku posiedzenia:

1.    Sprawy organizacyjne;

2.    stwierdzenie prawomocności obrad;

3.    przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji;

4.    przyjęcie porządku obrad;

5.    Złożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

6.    Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza.

7.    Sprawy różne.

8.    Zakończenie.

z up. Przewodniczącego Komisji
Ewa Godlewska