Skępe, dnia 28.06.2021r.

UMIG-OŚ.6220.2.7.2021

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.  Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 14.07.2020 r. na wniosek P.H.U. GABI KARPUS KRZYSZTOF z siedzibą w Tczewie, ul. Spacerowa 1, 83 – 110 Tczew o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie  elektrowni  fotowoltaicznej PV Rumunki Skępskie I o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na działach o nr ew. 1287, 1285,   obręb Rumunki Skępskie I, gmina  Skępe”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.2.6.2021 z dnia 28.06.2021 r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. powołanej w preambule zawiadomienia, na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 103 Kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych  w kodeksie.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

W oryginale
Piotr Wojciechowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 


Skępe, dnia  18.05.2021r.

UMIG-OŚ.6220.2.1.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  art. 33 ust. 1 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj.  Dz. U.  z 2021 r., poz. 247), oraz   przepisu  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z póź. zm.) w związku z wnioskiem firmy P.H.U. GABI KARPUS KRZYSZTOF z siedzibą w Tczewie, ul. Spacerowa 1, 83 – 110 Tczew w sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Rumunki Skępskie I o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach numer 1287, 1285, obręb Rumunki Skępskie, gmina Skępe”

zawiadamia się strony o:

wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu decyzji tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku.

W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe,

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Skępe

 na okres 14 dni.


Skępe, dnia  18.06.2021r.

UMIG-OŚ.6220.2.5.2021

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (tj.  Dz. U. z 2021 r., poz. 735),  w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy  z dnia 3  października  2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 14.05.2021 r. na wniosek  P.H.U. GABI KARPUS KRZYSZTOF,  ul. Spacerowa 1, 83–110 Tczew w sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie elektrowni farmy fotowoltaicznej PV Rumunki Skępskie I o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na działkach  o nr ew. 1287, 1285,   obręb Rumunki Skępskie, gmina Skępe”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.2.4.2021 z dnia 18.06.2021 r. o obowiązku przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 7 dni od daty jego doręczenia

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.