Wymagane dokumenty:

Wniosek (druki dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy adresem lub na stronie internetowej: www.bip.skepe.pl)

 

Przekształcenie przysługuje, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie do dnia 31 grudnia 2012r.: osobom fizycznym, które w dniu wejścia w życie ustawy (tj. dnia 13.10.2005r.) są użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy lub nieruchomości rolnych, a także ich następcom prawnym osobom fizycznym i prawnym będącym właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom prawnym spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcom prawnym

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. (054) 287-72-01

 

Opłaty:

Opłata skarbowa:

Wydanie decyzji w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urząd Miasta i Gminy, Bank Spółdzielczy w Skępem NRB 16 9546 0004 2001 0000 0749 0017. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

 

Termin i sposób załatwienia:

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; w przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowania w sprawie; terminy załatwienia sprawy określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do:

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

 

Inne informacje:

1. Wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności można składać do dnia 31 grudnia 2012 r.

2. Przepisy ww. ustawy stosuje się również do osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu 13 października 2005 r. tj. po dniu wejścia w życie ustawy.

3. W przypadku współużytkowania wieczystego wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności winni złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści danej nieruchomości.

4. Prawo do nieodpłatnego przekształcenia przysługuje użytkownikom wieczystym i ich następcom prawnym, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.

5. Do spraw wszczętych na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz ustawy z dnia 26 lipca 200 1r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 24 i Nr 64, poz. 592) i niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy ww. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.