Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.5.4210.199.2021.MK

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu w rurociągu osłonowym tj. przejście przyłączem linii energetycznej nn 0,4 kV metodą przewiertu sterowanego, pod dnem Kanału Łąkie, na działkach o nr ewidencyjnych 623 i 638/1 obręb 008 Łąkie, gmina Skępe.

Dyrektor
Władysław Kołybski