OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Znak: UMiG-GK.6233.1.2021

Skępe, 19.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

o wydaniu decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888), Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

zawiadamia

mieszkańców, instytucje oraz podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Skępe, że w dniu 19 lipca 2021 r. została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe decyzja (znak: UMiG-GK.6233.1.2021)

- zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Skępe na rzecz:

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno,  

NIP 466-03-75-375, nr rej. BDO 000005450

Wydana decyzja z dniem 19 lipca 2021 r. stała się prawomocna.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 19 lipca 2021 r.