Uchwała Nr XXXI/222/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378 i z 2021 r., poz. 1038) oraz art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 i poz. 784) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/210/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2021 § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2021, obejmujący jedno kąpielisko miejskie w Skępem, przy ul. Plażowej, usytuowane na wodach jeziora Skępskiego Wielkiego, działka nr 1528/1 obręb nr 8 Miasto Skępe, którego organizatorem jest Miasto i Gmina Skępe.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski