PROTOKÓŁ NR XXX/VIII/2021
SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 08 czerwca 2021 roku
Sesję dnia 08 czerwca 2021 roku rozpoczęto o godzinie 1400 i zakończono o 1625 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.
W posiedzeniu udział wzięli:

1.    Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2.    Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

3.    Piotr Wojciechowski - Burmistrz

4.    Krzysztof Jaworski- Zastępca Burmistrza

5.    Zbigniew Małkiewicz - Sekretarz

6.    Barbara Leśniewska - Skarbnik

7.    Ewa Wojciechowska - Kierownik MGOPS

8.    Piotr Rzepka - Radca Prawny

9.    Agnieszka Skowrońska - Inspektor

10. Krzysztof Małkiewicz - Inspektor

XXX Sesję Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski słowami -Witam Serdecznie Pana Burmistrza, Pana Wiceburmistrza, Pana Sekretarza i Panią Skarbnik. Witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz Was Panie i Panowie Radni. Otwieram XXX Sesję Rady Miejskiej.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne
Stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski stwierdził prawomocność obrad. W posiedzeniu brało udział 12  radnych na 15 osobowy skład rady.

Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2021r.
Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej nikt z Radnych nie wniósł uwag.


Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2021r.
Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański

NIEOBECNI (3)
Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski, Justyna Składanowska
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Projekt porządku obrad:

Sprawy organizacyjne.

stwierdzenie prawomocności obrad;

przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r.;

 przyjęcie porządku obrad;

wybór sekretarza obrad.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2021 rok - druk nr 1.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2021-2042 - druk nr 2.

Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2021 - druk nr 3.

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości - druk nr 4.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe - druk nr 5.

Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości - druk nr 6.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania za 2020 rok- druk nr 7:

przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta i Gminy Skępe za rok 2020;

debata nad raportem;

głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2020 rok - druk nr 8:

przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy na dzień  31 grudnia 2020 rok;

zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2020 rok;

zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2020;

dyskusja;

głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2020 rok.

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2020 rok - druk nr 9:

zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku;

zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2020 rok;

przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za rok 2020;

zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu za rok 2020;

zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2020;

dyskusja;

głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta  i Gminy Skępe za 2020 rok.

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski zapytał czy są uwagi do porządku obrad.  Nikt z Radnych nie wniósł uwag , wobec czego przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad.

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad został Radny Pan Andrzej Meller, który wyraził zgodę.

Pkt 2
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2021 rok - druk nr 1

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

Głosowano w sprawie:
Uchwały
Nr XXX/208/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 czerwca 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2021 rok
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska ,Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (3)
Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski, Justyna Składanowska
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 3
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2021-2042  - druk nr 2.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Głos zabrali:

Radny Pan Krzysztof Suchocki poprosił o wyjaśnienie, które kwoty dotyczące ul. Przemysłowej i Spółdzielczej są prawidłowe, te zawarte w uzasadnieniu czy w tabeli.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska odpowiedziała, że ta kwota się zgadza.

Radny Pan Krzysztof Suchocki powiedział, że się nie zgadza, bo nie ma jej naniesionej w tabeli.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska odpowiedziała, że ona nie musi być naniesiona, bo dokładamy tylko zwiększenia i zmniejszenia, czyli w uzasadnieniu nie musi być tego samego bo nie napisaliśmy, że na rok 2022 zapewniamy taką kwotę tylko, że zwiększamy tą kwotą a tą zmniejszamy, czyli rachunkowo się zgadza.

Radny Pan Krzysztof Suchocki powiedział, że nie zgadza mu się też rachunkowo bo są inne kwoty w uzasadnieniu.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska wyjaśniła, że jest tak, ponieważ w łącznej kwocie jest policzony ten projekt, który został zrobiony, dlatego łączna kwota musi być wyższa.

Radny Pan Krzysztof Suchocki ponownie wskazał, że w tabeli jest coś innego napisane i w uzasadnieniu jest też całkowicie co innego.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska ponownie wyjaśniła, że w uzasadnieniu jest napisane, że zwiększamy kwotę czy też zmniejszamy na poszczególne lata, a tutaj wpisujemy jaka kwota będzie nam potrzebna do ogłoszenia przetargu, ile planujemy tych środków przeznaczyć.

 Radny Pan Krzysztof Suchocki  powiedział, że zawsze inaczej zwracał na to uwagę.  

Radna Pani Anna Sobocińska wskazała, iż czas realizacji budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Koziołek - Modrzewie został rozłożony na lata 2018-2024 i zapytała czy istnieje możliwość przyspieszenia realizacji tej inwestycji, czy przypadnie ona  dopiero na rok 2024.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski odpowiedział, że na chwilę obecną nie można jednoznacznie odpowiedzieć bo wszystko będzie zależało od środków, o które będziemy aplikować. Inwestycję będziemy mogli realizować gdy pozyskamy środki, ale w tej chwili trudno jest określić, w którym to będzie roku.

Radna Pani Anna Sobocińska zapytała czy rok 2024 jest rokiem pewnym.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski odpowiedział, że też nie może tego określić, bo będzie to wtedy kiedy pojawią się środki, o które będziemy aplikować i wtedy gdy pozyskamy te środki, będziemy realizować inwestycje związane z wodociągowaniem pozostałej części Gminy.

Radny Pan Krzysztof Suchocki dopytał czy ma się  wzorować na tym co jest w uzasadnieniu .

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska powiedziała, że te wielkości z obecnej uchwały trzeba porównać z uchwałą poprzednią.

Radny Pan Krzysztof Suchocki zapytał czy w tej chwili przy głosowaniu nad tą uchwałą ma się wzorować na tym co jest w uzasadnieniu.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska powiedziała, że tak.  

Radna Pani Maria Krymka zapytała jak będzie wyglądała sytuacja wodociągowania Wólki i zapytała czy jest nadzieja abyśmy w tym roku mieli tam włączoną wodę.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski powiedział, że jesteśmy po przetargu który, będzie obejmował Wólkę, mamy projekt na działki na przyszły rok. Na pewno te inwestycje będziemy wykonywać. Wskazał, iż jego Zastępca przy sprawozdaniu z pracy Burmistrza powie więcej na ten temat.

Głosowano w sprawie:
Uchwały
Nr XXX/209/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 08 czerwca 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2021-2042  
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Suchocki
NIEOBECNI (3)
Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski, Justyna Składanowska

Uchwała została przegłosowana.

Pkt 4
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2021- druk nr 3.

Projekt uchwały przedstawił Inspektor Pan Krzysztof Małkiewicz (w załączeniu).

Głos zabrali:

Radny Pan Ryszard Szewczyk zapytał czy będzie tylko jedno kąpielisko nad Jeziorem Wielkimi i co z kąpieliskami nad Jeziorem Łęckim.

Inspektor Pan Krzysztof Małkiewicz wyjaśnił, że do Burmistrza wpłynął tylko jeden wniosek dotyczący kąpieliska, natomiast organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli może złożyć wniosek na 30 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego. Do chwili obecnej wpłynął jeden wniosek od harcerzy, którzy zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów, bez których nie można go przesłać do zaopiniowania do Sanepidu, Wód Polski oraz Generalnego Inspektora Środowiska.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski wskazał, iż z tego co przeczytał w prasie w Skępem jest jedyne kąpielisko w Powiecie Lipnowskim.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski powiedział, że kąpielisko jest bezpieczne ponieważ są tam codziennie ratownicy, co też jest wyzwaniem dla organizatorów.

Głosowano w sprawie:
Uchwały Nr XXX/210/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 czerwca
2021r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2021
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)

Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, , Andrzej Meller, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, , Roman Targański
NIEOBECNI (3)
Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski, Justyna Składanowska

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości - druk nr 4

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska (w załączeniu).

Głos zabrali:

Radna Pani Maria Krymka zapytała jak będą wyglądać konsultacje.

Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska odpowiedziała, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia opinii i złożenia uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji poprzez osobiste składanie podpisów na listach konsultacyjnych przez mieszkańców według wzoru, który jest załączony. Wskazała, że zostanie to w tych danych miejscowościach rozpowszechnione i mieszkańcy będą mieli możliwość składania podpisów.

Radny Pan Andrzej Podlas zapytał czy jest określone jaki procent mieszkańców tych miejscowości musi wziąć udział w konsultacjach.

Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska odpowiedziała, że aby konsultacje zostały uznane za ważne musi wziąć w nich udział co najmniej 60 mieszkańców.

Radny Pan Andrzej Podlas zapytał co w sytuacji gdy nie ma tam tylu mieszkańców.

Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska odpowiedziała, że jeśli chodzi o nazwę Stara Baba to w konsultacjach udział będą brali mieszkańcy Narutowa,  przy  Turce mieszkańcy Likca, a przy Wólce Małej i Rumunkach Wólczańskich mieszkańcy Wólki.

Radna Pani Maria Krymka zapytała czy cała miejscowość bierze udział w konsultacjach.

Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska odpowiedziała, że tak.

Radny Pan Andrzej Meller zapytał czy będą wymieniane dowody.

Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska odpowiedziała, że nie ponieważ na tę chwilę nie ma żadnych osób zameldowanych w tych miejscowościach, poza tym obecnie w dowodach nie ma wpisanego miejsca zamieszkania.

Głosowano w sprawie:
Uchwały Nr XXX/211/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 08 czerwca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (3)
Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski, Justyna Składanowska
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 6
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
- druk nr 5.

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska  (w załączeniu).

Głos zabrali:

Radny Pan Ryszard Szewczyk zapytał czy powstała już spółka.

Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska odpowiedziała, że jeszcze nie, powstanie spółki planowane jest na koniec czerwca bądź początek lipca.

Głosowano w sprawie:

Uchwały Nr XXX/212/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 08 czerwca 2021r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Krzysztof Suchocki

NIEOBECNI (1)
Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski, Justyna Składanowska

Uchwała została przyjęta.

Pkt 7
Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości
- druk nr 6.

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska  (w załączeniu).
Głos zabrali:

Radny Pan Krzysztof Suchocki powiedział, że Pani Agnieszka na komisji wyjaśniła, że brakujące dwie działki, o które pytał nie weszły w tą mapę, ale zapewniła, że na tej mapie na pewno się znajdują.

Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska potwierdziła, że działki na pewno są na mapie. Wyjaśniła, że są to działki, które przylegają bezpośrednio do działki 33/16 do budynku i do 33/12, a brak numerów działek wynikał z pomniejszenia mapy. Jest to dosyć spory teren i żeby zmieścił się na format A4 trzeba było go uszczuplić.

Głosowano w sprawie:
Uchwały Nr XXX/213/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 08 czerwca 2021r. w  sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (3)
Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski, Justyna Składanowska

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania za 2020 rok- druk nr 7.

przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta i Gminy Skępe za rok 2020;

Burmistrz przedstawił zarys Raportu o stanie Miasta i Gminy Skępe za rok 2020 (w załączeniu). Wskazał, że w raporcie bardzo szczegółowo opisuje pracę samorządu w ubiegłym roku. Zaznaczył, że raport jest podsumowaniem pracy dużej grupy osób -pracowników urzędu, MGOPSu, Biblioteki, jednostek organizacyjnych za co wszystkim podziękował. Podziękował również Sekretarzowi za koordynację nad Raportem. Burmistrz podkreślił, że raport został przekazany wszystkim Radnym, że znajduje się na stronie internetowej urzędu, na BIP-ie i każdy może się z nim zapoznać, do czego zachęcał.

debata nad raportem;

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski w imieniu własnym i pozostałych Radnych podziękował pracownikom urzędu i podległych jednostek organizacyjnych za współudział w przygotowaniu tego Raportu, ponieważ są gminy w Polsce, które zlecają firmom zewnętrznym przygotowanie takiego raportu co generuje koszty.

Odnosząc się bezpośrednio do treści raportu zwrócił uwagę na to, że od kilku lat w naszej Gminie znaczna część środków poświęcana jest na uregulowanie stosunków wodnych czego wyrazem była budowa SUWu. W tej chwili uzupełniamy kolejne etapy sieci kanalizacyjnej a jednocześnie zaczynamy kolejny etap wodociągowania. Zapytał, na co Burmistrz zamierza położyć nacisk jak już uregulujemy stosunki wodne.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski powiedział, że bardzo trafnie Pan Przewodniczący zauważył, że udało się stworzyć komfortowe warunki dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe i zaopatrzyć ich w wodę. Rozbudowana została Stacja Uzdatniana Wody w Wólce i wybudowana nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody w Skępem. Również skanalizowanie kolejnej części aglomeracji Skępskiej wpływa bezpośrednio na zabezpieczanie przed zanieczyszczaniem naszych jezior, ale były to bardzo kosztowne, niezmiernie potrzebne społecznie inwestycje. Będziemy chcieli robić to co cały czas realizujemy i robimy to znaczy remonty i budowy dróg. Na pewno będziemy chcieć realizować zakończenie wodociągowania Gminy bo półtora miliona, które zostanie w tej chwili przeznaczone na wodociągowanie nie kończy całego procesu wodociągowania gminy, są jeszcze rejony Gminy, które nie mają wody. Kolejnym przedsięwzięciem, które będziemy chcieli mieszkańcom zaproponować będą oczyszczalnie przydomowe. Kolejną kwestią która, jest przez nas już od dawna analizowana i dyskutowana to brak Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Została pozyskana działka na terenie Skępego, od środków finansowych będzie zależało czy uda się w tym roku przygotować projekt na tę inwestycje, jeśli tak spróbujemy  w  2022 roku podjąć takie działanie. Na pewno nie będziemy bierni i wspólnie będziemy też realizować programy, które będą dla Gminy możliwe, takie aby w dalszym ciągu rozszerzać kanalizowanie Gminy przez co wpływać na jak najmniejsze zanieczyszczanie naszych jezior. Na pewno będziemy starać się też realizować te inwestycje, które teraz zostały wykonane czyli połączenie Borku z ul. Plażową, które zmienia zupełnie wygląd miejsca, bardzo często uczęszczanego przez mieszkańców gminy i powiatu w celach wypoczynkowych. Pozyskaliśmy środki na przebudowę pomostu żeby miejsce stało się jeszcze bardziej atrakcyjne. Oczywiście te wszystkie zamierzenia zależeć będą od stanu środków finansowych, ale takie główne priorytety będziemy chcieli wspólnie z Państwem mieszkańcom zaproponować. Burmistrz jeszcze raz podkreślił, że kontynuowane będzie wodociągowanie i będzie starał się większy nacisk kłaść na remonty i naprawę dróg, nie zapominając o naszym środowisku i o jeziorach .

Radny Pan Krzysztof Suchocki powiedział, że Raport i wykonanie budżetu jest trafną decyzją. Można się skupić nad raportem, jest to wykonanie pracy Pana Burmistrza i tu najbardziej można się na tym skupić i ocenić. Powiedział, że co do wykonania budżetu to na to jak Rada zdecyduje przez cały rok, zatwierdzi i jak pracuje dana komisja to Burmistrz tak szczerze mówiąc nie ma na to wpływu. Jest uchwała i po uchwale Burmistrz ją realizuje. Radny wskazał, że skupił się i nad budżetem i nad wykonaniem budżetu.  Powiedział, że  jest bardzo dobrze wykonany i czytelny.  Projekt wskazuje, że pomimo pandemii Pan Burmistrz starał się i dużo zrobił, co widać. Choćby równiarka, która jest dla nas zbawieniem bo dzięki niej dużo możemy na drogach zrobić, czy beczkowóz, który jest bardzo potrzebny, traktor. Wskazał, iż każdy może wejść na BIP i zobaczyć jak to jest przejrzyście zrobione. Powiedział, że  jego zdaniem najbardziej można ocenić Burmistrza właśnie po tym, co zostało wykonane, a nie po budżecie. Powiedział, że  po raz pierwszy musi stwierdzić, że przypatrzył się temu projektowi i na to co w tych trudnych czasach Burmistrz wykonał to ocenia Burmistrza na piątkę z minusem. Radny powiedział, że budżet jest bardzo dobrze wykonany i oby przyszły rok nie spocząć na laurach i też nie zadłużać mocno Gminy. Rok 2020 pokazał, że jednak można było troszkę ograniczyć zadłużenie i pomimo to dużo wykonać i udowodnić, że w tych trudnych czasach można, pomimo zadłużenia. Radny podziękował za przygotowanie czytelnego i zrozumiałego Raportu i Sprawozdania. Radny powiedział, że będzie trzymał kciuki za Pana Burmistrza i dopingował go żeby przyszły 2021 rok nie był gorszy i był jeszcze lepszy.

Radny Pan Andrzej Podlas wskazał, iż dużo było powiedziane na temat kanalizowania Skępego i zapytał czy przepustowość naszej oczyszczalni ścieków jest wystarczająca żeby podłączyć te wszystkie nowe miejsca.

Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Jaworski odpowiedział, że oczyszczalnia była modernizowana w latach 2009 - 2010. Już wówczas ta modernizacja została zaprojektowana na przepustowość 7520 mieszkańców, bo przepustowość liczymy w równoważnej liczbie mieszkańców. W tej chwili to obciążenie jest około 4000-4500 równoważnej liczby mieszkańców. Także jej możliwości są dużo większe niż w tej chwili wykorzystywane. Jeżeli chodzi o dobowy przepływ, który średni wynosi 800 m3, natomiast maksymalny może być 1040 m3 tej chwili jest około 500-550 m3 na dobę. Także możliwości oczyszczalni są dużo większe niż wykorzystywane obecnie.

głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XXX/214/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 08 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania

Wyniki głosowania:

(ZA: 12, PRZECIW:0 , WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3)

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pan Burmistrz otrzymał wotum zaufania od rady.

 

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2020 rok - druk nr 8

przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2020 rok;

Przedstawiając sprawozdania finansowe za 2020 rok (w załączeniu), Burmistrz
w kolejności odniósł się do:

bilansu z wykonania budżetu gminy,

bilansu jednostki budżetowej,

zestawienia zmian w funduszu jednostki,

rachunku zysków i strat jednostki.

Omawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. (w załączeniu) Burmistrz złożył szczegółową informację w zakresie:

dochodów,

wydatków,

inwestycji,

wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,

realizacji programów wieloletnich za 2020 rok w tym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2039,

wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem,

stanu mienia komunalnego.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2020 rok Burmistrz przedstawił w formie prezentacji multimedialnej, aby w sposób bardziej przejrzysty i obrazowy przekazać powyższe dane.

zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2020 rok;

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski odczytał treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2020 rok (w załączeniu).

zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2020;

Opinie dotyczące sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2020 rok (w załączeniu do protokołu) przedstawili w następującej kolejności przedstawiciele poszczególnych komisji Rady Miejskiej:

Komisja Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług,

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej,

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu.

dyskusja;

Radny Pan Krzysztof Suchocki - powiedział, że budżet został wykonany tak, jak rada na to pozwoliła. Burmistrz wszystko zrealizował tak, jak rada zdecydowała. Wskazał, że głosował zawsze według swojego sumienia i uważa, że to co było zawarte w uchwałach wszystko zostało zrealizowane. Radny powiedział, że w przyszłych latach poprawić należy wydatki majątkowe, gdzie wykonano zaledwie 88% planu. Ponadto Radny Pan Krzysztof Suchocki powiedział, że konieczny jest remont dachu na Szkole Podstawowej w Skępem, który co roku jest przekładany i wskazał, aby Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu zrobiła wszystko, aby tego remontu w tym roku dopilnować.

Radny powiedział, że zadłużenie wobec budżetu nie stanowi małej kwoty, Regionalna Izba Obrachunkowa nam to wytyka i musimy to poprawić.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska odpowiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa odniosła się do zaległości wobec budżetu, do naszych należności, które wraz z Burmistrzem omawiała na Komisjach jak i na dzisiejszej Sesji. Na tę kwotę składają się należności podatkowe, należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz alimentów. Kwota ta jest wyższa w stosunku do roku poprzedniego, czego głównym powodem jest pandemia, sytuacja na rynku firm, które funkcjonują na naszym terenie, w głównej mierze gastronomii, której obroty znacznie się zmniejszyły, a także utrata pracy przez niektórych mieszkańców. Wszystko to zaważyło na tym, że zadłużenie naszego budżetu wzrosło. Pani Skarbnik podkreśliła, że pracownicy urzędu robili wszystko żeby jak najwięcej środków wpłynęło do budżetu, telefonicznie przypominali o zaległościach, wysyłali upomnienia, wystawiali tytuły egzekucyjne, ale często otrzymywali odpowiedzi od komornika o braku środków do ściągnięcia zobowiązania. Pani Skarbnik wyraziła nadzieję, że z każdym rokiem będzie lepiej i sytuacja mieszkańców jak i ich zaległości wobec naszego samorządu ulegnie poprawie.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska odpowiadając Radnemu Panu Krzysztofowi Suchockiemu wskazała, iż w czwartek ma być oddany projekt na remont dachu na Szkole Podstawowej w Skępem i będzie ogłoszony przetarg na jego wykonanie. Miejmy nadzieję, że znajdzie się wykonawca i kwota zarezerwowana w budżecie wystarczy. Wyraziła nadzieję, że uda się tę inwestycję w tym roku zrealizować.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski odniósł się do słów Radnego Pana Krzysztofa Suchockiego jakoby 8.000.000,00 zł wydatków majątkowych nie było kwotą zadowalającą ponieważ stanowi 87 % planu i wskazał, że być może plany były zbyt ambitne, tym niemniej są to olbrzymie pieniądze. Poprosił aby mu wskazać drugą w powiecie gminę, która inwestuje tyle co nasz samorząd. Powiedział, że pieniądze są olbrzymie i trzeba zauważyć, że do każdej z inwestycji pozyskiwane są środki zewnętrzne, bez których dużo mniej byśmy zrobili bo po prostu nie byłoby nas na nie stać. Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, iż ma odmienne zdanie w tej kwestii.

Radny Pan Krzysztof Suchocki wskazał, iż on również ma odmienne zdanie, byłoby dobrze gdyby wykonanie wynosiło 101 %.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska odpowiedziała, że wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 101% groziłoby przekroczeniem planów i dyscypliną finansową dla niej i dla Burmistrza. Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej opinii zwraca szczególną uwagę, że w żadnej z przedziałek nie ma przekroczenia planu. Pani Skarbnik wskazała, iż zgadza się z Przewodniczącym Rady Miejskiej, że wykonanie w wysokości 88 % w stosunku do planów, przy niższych dochodach spowodowanych pandemią jest to bardzo dobry wynik i bardzo dużo zostało zrobione .

Radny Pan Krzysztof Suchocki wyjaśnił, że potocznie powiedział, że każdy by chciał żeby wykonanie wynosiło ponad 100%. I wskazał, że powinno być 99% aby wszyscy byli zadowoleni.

Więcej pytań nie było.

głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2020 rok.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XXX/215/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 08 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2020 rok

Wyniki głosowania:

(ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3)

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 10

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2020 rok - druk nr 9

zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku;

Podpunkt omówiony w punkcie 9a porządku obrad.

zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2020 rok;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski odczytał treść uchwały w punkcie 9b porządku obrad.

przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z  tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za rok 2020;

Wniosek przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Targański (w załączeniu).

zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu za rok 2020;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski, odczytał treść uchwały (w załączeniu) .

zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2020;

Opinie zostały odczytane w punkcie 9c porządku obrad.

dyskusja;

Pytań w dyskusji nie było.

głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2020 rok.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XXX/216/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 08 czerwca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2020 rok

Wyniki głosowania:

(ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3)

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski podziękował w kilku słowach za udzielone absolutorium i wotum zaufania. Podziękował Radnym na czele z Panem Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym, Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom urzędu, sołtysom i radom sołeckim, stowarzyszeniom, strażom pożarnym i kołom za realizację i wykonanie budżetu. Burmistrz wskazał, że realizacja budżetu przypadła w trudnym okresie pandemii, mimo to udało się zrealizować bardzo dużo ważnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe inwestycji. Zostały wręczone kwiaty i złożone gratulacje przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Janusza Kozłowskiego i Przewodniczącą Komisji Oświaty Kultury i Sportu Panią Aleksandrę Ruszkowską w imieniu Radnych.

 

Pkt 11
Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski przedstawił:

Informacja za okres od dnia 29.04.2021r. do dnia 08.06.2021r. w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu ( w załączeniu),

Informacja dot. realizacji Uchwał XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 29.04.2021r. ( w załączeniu),

Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 24.04.2021r. do 04.06.2021r. ( w załączeniu),

Radni nie mieli pytań do przedstawionych informacji.

Pkt 12
Wolne wnioski i informacje.

Radna Pani Maria Kuczmarska zapytała na jakich zasadach będzie działało zapisywanie się mieszkańców na oczyszczalnie przydomowe, czy będzie jakaś lista czy miejscowościami będzie to organizowane.

Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Jaworski odpowiedział, że przez wiele lat kiedy realizowaliśmy ten wcześniejszy program związany z budową oczyszczalni były składane wnioski i była sporządzona lista, na której znalazło się wielu chętnych na realizację takiego zadania. Powiedział, że uważa, że najuczciwiej byłoby zachować kolejność, która była wówczas przyjęta i brać pod uwagę kolejności wpływu tych wniosków, które wpływały. Brać pod uwagę te osoby, które są na liście a nadal będą zainteresowane realizacją tego przedsięwzięcia i budową u siebie oczyszczani.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska z upoważnienia Sołtys Sołectwa Żagno Pani Iwony Uniszkiewicz odczytała otrzymaną przez nią odpowiedź ze Starostwa Lipnowskiego: ,, Starosta Lipnowski, ul. Sierakowskiego 10 B,87-600 Lipno. Dnia 5 maja 2021 roku. Pani Iwona Uniszkiewicz. Sołtys sołectwa Żagno. Odpowiadając na pismo w sprawie zaplanowania środków na 2021 rok na budowę chodnika w miejscowości Józefkowo informuję, iż przedmiotowe pismo było rozpatrywane na Posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 5 maja 2021 roku. Zarząd Powiatu w Lipnie stara się spełnić oczekiwania mieszkańców jednakże głównym wyznacznikiem możliwości jest budżet Powiatu lipnowskiego, który w tym roku zawiera wiele cennych i potrzebnych społecznych inwestycji jak: Modernizacja Izby Przyjęć w Lipnowskim Szpitalu, czy budowa budynku Szkoły Specjalnej w Lipnie, więc prace na drogach zostały ograniczone do niezbędnego minimum, jak budowa chodnika w miejscowości Józefkowo przy drodze powiatowej numer 2742 c . Rok 2022 ma być w dużej mierze poświęcony realizacji inwestycji na drogach powiatowych i wówczas na jesieni bieżącego roku przy okazji tworzenia projektu budżetu na 2022 rok, wcześniej zgłoszone wnioski będą analizowane i zostaną wyznaczone planowane do realizacji zadania inwestycji na drogach. Należy jednak mieć świadomość, że przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej regulują przepisy dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi oraz chodniki publiczne i w niektórych przypadkach, z uwagi na zbyt wąski pas drogowy nie będzie możliwe wykonanie chodników z zachowaniem norm prawa. Z upoważnienia Starosty Zbigniew Chmielewski Sekretarz Powiatu".

Radny Pan Benedykt Krupiński zapytał o przybliżony termin rozpoczęcia remontu ul. Centralnej w Łąkiem.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski odpowiedział, że na ul. Centralną w Łąkiem jest wykonany projekt, zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja po wszystkich przetargach, będziemy mieć już wtedy większą jasność co do środków finansowych, którymi dysponujemy. Zobaczymy jaka będzie możliwość realizacji tego przedsięwzięcia. Powiedział, że na chwilę obecną nie jest w stanie bezpośrednio odpowiedzieć, ale po wszystkich przetargach będzie miał już większą jasność co do posiadanych środków finansowych.

Radny Pan Roman Targański zapytał czy prawdą jest, że nasi piłkarze będą grali we Wielgiem i czy nie można było przy wsparciu 4 radnych Powiatowych dogadać się z Powiatem. Wskazał, że nie będzie można oglądać i dopingować naszych piłkarzy.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski powiedział, że dla niego kuriozalną sytuacją było to, że Starostwo chciało z Gminą zawrzeć porozumienie na temat bezpieczeństwa.  Klub grał 3 - 4 lata na boisku i nie było potrzebne porozumienie.  Powiedział, że wystosował odpowiedź po analizie wszelkich procedur, które klub stworzył. Klub w listopadzie czy grudniu wystąpił o wynajęcie boiska, dopiero w marcu otrzymał odpowiedź, kiedy to już się rozpoczynał sezon. Burmistrz wskazał, że klub musi szukać rozwiązań, ponieważ wspólnymi siłami nastąpiła jego reaktywacja na terenie Skępego. Po 15 latach klub został powołany. Burmistrz podziękował zarządowi klubu na czele z Panią Prezes, za to, że udało się stworzyć pewne sekcje dzieci, które z bardzo dużym powodzeniem rywalizują w najróżniejszych rozgrywkach. Podkreślił, że aby po tylu latach od czegoś rozpocząć, trzeba rozpocząć od najmłodszych i ta praca sukcesywnie jest wykonywana przez trenerów, przez zarząd i samorząd stara się wspierać klub w tym wszystkim.

Prezes Klubu Sportowego Skompensis Pani Krystyna Wiśniewska powiedziała, że rzeczywiście od pierwszego lipca klub podpisał umowę z wójtem Wielgiego i tam będą rozgrywane mecze ligowe zespołu seniorów A klasy i młodzików,  ponieważ są one zgłoszone do Ligi w Związku Piłki Nożnej.  Wynajęcie boiska na terenie Miasta i Gminy Skępe od Powiatu lipnowskiego nie udało się. W dniu 8 grudnia zostało złożone pismo o wynajęcie boiska. W dniu 22 lutego przedstawiciele klubu zaproszeni zostali na rozmowę do Pana Starosty, po czym zostali odesłani do Urzędu Miasta aby porozumieć się z Burmistrzem i Dyrektorem Zespołu Szkół. Zorganizowane zostało przez Zarząd spotkanie, na którym dowiedzieli się, że seniorzy nie zostaną wpuszczeni na boisko z obawy przed awanturami kibiców.  Pani Prezes wskazała, że przez kilka lat bardzo dobrze współpracowali z policją i nigdy nie było awantur kibiców. Zawsze utrzymywany był porządek. Dyrektor Zespołu Szkół zaproponował aby przygotować porozumienie. Porozumienie zostało przygotowane, ale niestety dalej byli odsyłani na kolejne rozmowy.  Nie było już czasu na przepychanki.  Wystosowano do klubu i  do Burmistrza pismo odnośnie podpisania porozumienia ze względu na to, że klub nie posiada własnego mienia, jest stowarzyszeniem, które korzysta z dotacji z Urzędu Miasta, ale wszelkie dokumenty podpisuje jako zarząd.  Pani Prezes wskazała, że w zeszłym roku płacili 1.150,00 zł miesięcznie łącznie z treningami, a w tym roku nie uzyskali informację jaka kwota wchodziłaby w grę. Poinformowała, że wycofali się z tego, ponieważ było to krótko przed rozgrywkami ligowymi i nie mogli sobie pozwolić na wycofanie drużyny.  Nie po to pracowali żeby wszystko obudować, żeby to teraz zniszczyć. Poinformowała, iż  tej chwili treningi odbywają się na boisku w Łąkiem. Pani Prezes wyraziła nadzieję, że  Radni  pomogą stworzyć tam boisko. Zapewniła, że się nie poddają i dalej będą prowadzić drużyny.

Radny Pan Jarosław Gołębiewski powiedział, że to co się teraz dzieje jest efektem decyzji podjętych przez poprzednią władzę, która została zobligowana do podpisania porozumienia ze Starostą, ale tego porozumienia nie podpisała i teraz to się wszystko ciągnie. Wskazał, że należy zrozumieć również i Starostę, który dba o obiekt, którego jest właścicielem. Powiedział, że gdyby było troszeczkę większe zaangażowanie, przy próbie wsparcia Radnych Powiatowych doszłoby do porozumienia.

Prezes Klubu Sportowego Skompensis Pani Krystyna Wiśniewska zapewniła, że z ich strony zaangażowanie było.

Radny Pan Jarosław Gołębiewski wyjaśnił, iż mówiąc z  naszej strony miał na myśli  nie tylko klub, ale również cały Urząd. Powiedział, że głównie chodzi o pieniądze i zabezpieczenie sytuacji ubezpieczeniowych. Wskazał, że rozmawiał z Radnym Powiatowym, który mu to wytłumaczył, dlatego powiedział, że gdyby razem wspólnie więcej było zrobione doszło by do porozumienia.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski powiedział, że czegoś nie rozumie i nie wie dlaczego trzeba teraz zmieniać reguły skoro klub grał od samego początku i wszystko było dobrze. Zapytał co jest przyczyną nagłej zmiany reguł. Wskazał, że nie rozumie tego tym bardziej, że stowarzyszenie, klub, który wynajmuje boisko bierze za to pełną odpowiedzialność. Rolą samorządu jest wspieranie stowarzyszeń i to czyni.

Zwrócił uwagę na to, że ze Starostwem nie można dojść do porozumienia także w sprawie placu na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Zabłotnej, gdzie sam zgłaszał, że pół na pół zostanie ona zrobiona i przejęta. Powiedział, że wyznaczony był termin rozmowy z Panem Starostą na temat boiska, muru, na temat placu. Dokładnie od 10 listopada do chwili obecnej nikt nie znalazł czasu na to żeby się z nim spotkać. Zawsze oddzwaniano, że Pan Starosta Burmistrza dzisiaj nie przyjmie. I tak to trwa do chwili obecnej, bądźmy więc rzetelni i uczciwi - powiedział.

Burmistrz wskazał, iż Gmina  Wielgie nawet nie wspomniała o tym żeby Burmistrz podpisywał jakiekolwiek porozumienia, nie szukali wykrętów żeby po prostu klubowi utrudnić. Wskazał, iż dość twardo chodzi po ziemi i dobrze wie jak sprawa wygląda. Burmistrz dodał, iż to, że mamy 4 Radnych w tym Przewodniczącą i Członka Zarządu to w ogóle nie nadaje się do dalszego komentowania, gdyż wiedzieli oni o wynajęciu boisk i w pewnych rzeczach rozmowy też były z tymi osobami prowadzone.

Radny Pan Jarosław Gołębiewski powiedział, że nie chce oceniać relacji między Urzędem Gminy Skępe a Powiatem lipnowskim bo to nie jest jego rolą, a tylko stwierdza, że wszystko było dobrze a doszło do tragedii w Borku więc trzeba patrzeć w przyszłość i również brać pod uwagę różne sytuacje jakie mogą nastąpić, dlatego uważa, że Starosta jako właściciel obiektu ma prawo do stawiania pewnych wymogów.

Radny Pan Krzysztof Suchocki powiedział, że nie zgadza się z Radnym Gołębiewski. Wskazał, że musielibyśmy nic nie robić, ponieważ zazwyczaj tak jest, że gdzie się cokolwiek organizuje i robi to bierze się pod uwagę wszelkie możliwości i wszelkie katastrofy.  Powiedział, że mamy takie piękne boisko przy Sportowej, ludzie tam grali tyle lat, jest szatnia, tylko ją odnowić, murawę nową założyć i sprawa byłaby rozwiązana na lata.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski powiedział, że co by nie mówić jest to cios w klub i w kibiców tego klubu bo oni są tu najbardziej stratni.

Pkt 17
Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XXX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Na tym obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Ewa Godlewska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski