ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów kościelnych, położonych na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Zakres zamówienia obejmuje załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości do 103,184 Mg.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z następującymi przepisami prawa:

Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity, Dz.U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.);

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1219, ze zm.);

Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2119);

Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 756);

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824);

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, ze zm.);

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.);

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Miejsce realizacji zamówienia – nieruchomości położone na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Wykonawca otrzyma dane teleadresowe właścicieli nieruchomości po zawarciu umowy.

Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego telefoniczne zgłoszenia dotyczące poszczególnych nieruchomości przeznaczonych do demontażu azbestu, a następnie skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi, przy czym przyjęte założenia wykonania usługi kształtują się następująco:

ważenie azbestu musi odbywać się bezpośrednio na miejscu odbioru i zostać potwierdzone przez właściciela nieruchomości;

karta przekazania odpadu na składowisko musi być zgodna sumarycznie z kartami cząstkowymi (niedopuszczalne jest w łączenie kartach zbiorczych odpadów dotyczących innych Zamawiających);

Wykonawca obowiązuje się do wykonania zlecenia w terminie do 7 dnia od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

wykonanie zamówienia z należytą starannością;

wyznaczenie przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym, z którym czynione będą wszelkie uzgodnienia;

ponoszenie pełnej odpowiedzialności ze szkody przez siebie wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90650000-8 usługi usuwania azbestu

Termin wykonania zamówienia: 30.10.2021 r.

Termin składania ofert: Do dnia 29.07.2021 r. (czwartek) do godziny 13:00.

Forma składania ofert: elektroniczne (skan podpisanej oferty wraz z załącznikami) na adres: sekretariat@skepe.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel.: 54 2878520, faks: 54 2877204, e-mail: sekretariat@skepe.pl;

b) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@skepe.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 1.

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe”.

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 986, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

h) Posiada Pani/Pan:

-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2]; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

i) Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Po zawarciu umowy Wykonawca w celu jej wykonania zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy wynikającym z obowiązujących przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załączniki:

Formularz oferty;

Wzór umowy.[1] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowani o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

[2] prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.