OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Znak: UMiG-GK.6233.2.2021

Skępe, 31.08.2021 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

o wydaniu decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 20214 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

zawiadamia

mieszkańców, instytucje oraz podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Skępe, że w dniu 31.08.2021 r. została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe decyzja (znak: UMiG-GK.6233.2.2021)

- zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Skępe na rzecz:

Pana Rafała RUMIŃSKIEGO

zam. w Wólce nr 44, 87-630 Skępe

tel. 605 664 693

prowadzącego działalność gospodarczą pod kodem PKD 39.00.Z

Wydana decyzja z dniem 31 sierpnia 2021 r. stała się prawomocna.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 31 sierpnia 2021 r.

w oryginale
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski