Skępe, dn.16.09.2021r.

UMiG-PP.6733.9.2021

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 16.09.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 18 położonych w obrębie Ławiczek, gmina Skępe. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski