Uchwała Nr XXXIII/227/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/172/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 46)  zmienionej:

- Uchwałą Nr XXVI/174/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 stycznia 2021 r.,

- Zarządzeniem Nr 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2021 r.

- Zarządzeniem Nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 lutego 2021 r.

- Zarządzeniem Nr 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 26 lutego 2021 r.

- Zarządzeniem Nr 13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 marca 2021 r.

- Uchwałą Nr XXVIII/191/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2021 r.,

- Zarządzeniem Nr 18/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2021 r.,

- Uchwałą Nr XXIX/196/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2021 r.,

- Zarządzeniem Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwietnia 2021 r.,

- Zarządzeniem Nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 maja 2021 r.      

- Uchwałą Nr XXX/208/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 czerwca 2021 r.,

- Zarządzeniem Nr 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 czerwca 2021 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/218/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2021 r.,

- Zarządzeniem Nr 34/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 lipca 2021 r.,

- Uchwałą Nr XXXII/223/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 lipca 2021 r.,

- Zarządzeniem Nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lipca 2021 r.,

- Zarządzeniem Nr 39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 lipca 2021 r.,

- Zarządzeniem Nr 42/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 26 sierpnia 2021 r.,

 

               

                               wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 45.791.725,94 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 40.402.037,72 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 5.389.688,22 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.248.688,36 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej  uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 50.753.619,95 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 40.025.490,32 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.728.129,63 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej  uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.248.688,36 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej  uchwały

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 4.961.894,01 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

-  zaciągniętych kredytów  w kwocie               1.725.166,00 zł                                                                                                             - niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3.009.339,52 zł

- wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 227.388,49 zł"

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.404.483,01 zł  z tytułu:

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3.009.339,52 zł, 

- wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.669.977,49 zł         

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.725.166,00 zł,                                                             oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.442.589,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów"

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.

6)  § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7.  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu     w kwocie       2.000.000,00 zł,

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                        w kwocie     1.725.166,00 zł

3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

7) § 13 otrzymuje brzmienie: § 13. „Ustala się przychody, dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Załącznikiem nr 5 "  do niniejszej uchwały.

8) § 13a otrzymuje brzmienie; § 13a. „Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" zgodnie z Załącznikiem nr 6" do niniejszej uchwały

9)  § 14 otrzymuje brzmienie:  „§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

–  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu     – w kwocie   2.000.000,00 zł,

–  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu       – w kwocie    1.725.166,00 zł,

– na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.000.000,00 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i  wynagrodzenia ze stosunku pracy),

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski