Uchwała Nr XV/89/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2015 rok, poz. 1515) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1](jedn.tekst Dz. U. z 2014 roku, poz. 849, ze zm. [2]), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P., poz. 735) uchwala się, co następuje:

§ 1.   Na terenie Miasta i Gminy Skępe wprowadza się opłatę targową.

§ 2.   Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Skępe w wysokości:

1.  Od sprzedaży z:

1)  samochodu ciężarowego z przyczepą/naczepą - 10,00 zł;

2)  samochodu ciężarowego bez przyczepy - 8,00 zł;

3)  samochodu dostawczego (towarowo-osobowy) lub osobowego z przyczepą - 6,00 zł;

4)  samochodu osobowego - 5,00 zł;

5)  ciągnika rolniczego z dwoma przyczepami - 8,00 zł;

6)  ciągnika rolniczego z przyczepa - 5,00 zł;

7)  ciągnika rolniczego z przyczepką - 3,00 zł;

8)  wozu konnego - 2,00 zł;

9)  wózka ręcznego - 1,00 zł;

10)  kosza lub skrzynki - 1,00 zł;

11)  z ręki - 1,00 zł;

12)  za każdy 1 m2 zajętego towarem placu targowego - 1,00 zł;

13)  ze stolika za każdy 1 m2 zajętej powierzchni - 1,00 zł.

2.  Od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki:

1)  konia - 3,00 zł;

2)  dorosłego bydła - 3,00 zł;

3)  tucznika lub lochy - 3,00 zł;

4)  kozy, owcy - 3,00 zł;

5)  cieląt, źrebiąt - 2,00 zł.

§ 3.   W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4.   Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. 1. Pobór opłaty targowej dokonywany jest w drodze inkasa.

2.  Inkasentami są pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Skępe: Pan Wojciech Bobrowicz oraz Pan Damian Jasiński.

§ 6.   Tracą moc:

 Uchwała Nr X/59/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.

 Uchwała Nr XL/308/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.

§ 7.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 8.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) ustawodawca upoważnił rady gmin do podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach.

 Dlatego tez, podjęcie wywołanej uchwały jest zasadne.


[1]Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2015r., poz. 528, poz. 774, poz. 1045 i poz. 1777.