Uchwała Nr XXXIV/237/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834); art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170; z 2021r., poz. 401) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 817,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1168,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1518,00 zł;

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie

12

15

1927,00

1985,00

15

i powyżej

1927,00

1985,00

Trzy osie

12

25

2009,00

2512,00

25

i powyżej

2009,00

2512,00

Cztery osie i więcej

12

31

2278,00

3391,00

31

i powyżej

2278,00

3391,00

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1752,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej 12 ton do 36 ton włącznie,

b) powyżej 36 ton,

- w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie

12

31

1752,00

1869,00

31

i powyżej

2103,00

2219,00

Trzy osie i więcej

12

40

2650,00

2650,00

40

i powyżej

2804,00

3391,00

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 759,00 zł;

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oś

12

25

911,00

1168,00

25

i powyżej

935,00

1215,00

Dwie osie

12

33

1460,00

1985,00

33

38

1835,00

2066,00

 

 

 

 

38

i powyżej

1869,00

2336,00

Trzy osie i więcej

12

38

1285,00

1402,00

38

i powyżej

1402,00

1869,00

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1518,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1285,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/151/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 5223).

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski