Zarządzenie Nr 69/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania składu komisji opiniującej wnioski nauczycieli w sprawie przyznania im pomocy zdrowotnej

Na podstawie art. 72 ust.1 i 4 oraz art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Powołuje się komisję doradczą, której zadaniem będzie zbadanie i zaopiniowanie wniosków złożonych przez nauczycieli szkół i przedszkoli o przyznanie pomocy zdrowotnej, w następującym składzie:

1. Pani Mirosława Krasińska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem,

2. Pani Martyna Sobecka – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Wólce,

3. Pani Marta Skibicka – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Czermnie,

4. Pani Bożena Grębocka – przedstawiciel Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Skępem,

5. Pani Alina Skibicka – przedstawiciel Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami”,

6. Pani Marzena Markiewicz – przedstawiciel ZNP,

7. Pan Ireneusz Jędrzejewski – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

8. Pani Magdalena Elwertowska – przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 grudnia 2020 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Zdrowia i Sportu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
Krzysztof Jaworski