UCHWAŁA Nr VIII/ 48 /2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 6 lipca 2007 roku

  

 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania   inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skępem”.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d”, pkt 10 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala, co następuje :

 

 

§ 1. Rada Miejska w Skępem zaciąga długoterminowe zobowiązanie w wysokości                          4.620.455 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

 

§ 2.  Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 dotyczy podpisania umowy z wykonawcą  który będzie  wyłoniony  w drodze przetargu nieograniczonego.

 

§ 3. 1. Zobowiązanie określone w § 1  i  § 2 zostanie sfinansowane z dochodów własnych  gminy (podatku od nieruchomości) oraz dotacji i środków pozyskanych ze źródeł budżetowych  i pozabudżetowych

   2. Realizację inwestycji planuje się na lata 2007  -  2008 w tym:

 a) do realizacji w roku 2007 za kwotę     500.000 zł

 b) do realizacji w roku 2008 za kwotę  4.120.455 zł

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/206/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania   inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skępem”.

 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe

 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska