UCHWAŁA Nr VIII/ 50 /2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 6 lipca 2007 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania  inwestycyjnego pn.: „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Skępem w roku szkolnym 2007/2008”.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d”, pkt 10 i art.58 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala, co następuje :

 

 

§ 1.  Rada Miejska w Skępem zaciąga długoterminowe zobowiązanie w wysokości 176.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

 

§ 2.  Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 dotyczy podpisania umowy z wykonawcą  który będzie  wyłoniony  w drodze przetargu nieograniczonego.

 

§ 3. 1. Zobowiązanie określone w § 1  i  § 2 zostanie sfinansowane z dochodów własnych gminy (podatku rolnego).

         2. Realizację inwestycji planuje się na lata 2007  -  2008 w tym:

a) do realizacji w roku 2007 za kwotę   70.400 zł

b) do realizacji w roku 2008 za kwotę 105.600 zł

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska