Uchwała Nr VIII/ 52 /2007

Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 6 lipca 2007 r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego  kandydatów na ławników

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz.1070 z późn.zm.)  uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników na nową kadencję 2008

– 2011 w składzie:

1)      Chrobak Sławomir

2)      Paradowski Zbigniew

3)      Sobociński Józef

 

§ 2. Zobowiązać zespół wymieniony w § 1 do przedstawienia Radzie Miejskiej w Skępem opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na sesji, na której Rada Miejska dokona wyboru ławników.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska