UCHWAŁA Nr VIII/53/2007

RADY MIEJSKIEJ W SKEPEM

z dnia 6 lipca 2007 roku

 

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Józefkowie

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

            §1. Wyrazić zgodę na zamianę części działki nr 260 o pow. ok.

 

            §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

            §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska